ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт” в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

687
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № A-328/13.02.2023 г. на кмета на община Асеновград
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“ в община Асеновград, област Пловдив
 
1.Кратко описание на длъжността:
Организира, анализира и подпомага дейността на културните институции и на гражданите в създаването, опазването и популяризирането на културните ценности в града.
Организира, анализира и подпомага работата на медицинските сестри в здравните кабинети в ясли, градини и училища.
Длъжността по КДА  е с длъжностно ниво: код - 9 и наименование -  Експертно ниво 5.
 
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
2.1 Минимални изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията:
-  Степен на образование - висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- Професионален опит – не по-малко от 2 /две/ години или придобит ранг - IV  младши;
2.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
 
3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
3.2. Провеждане на интервю.
 
4. Необходими документи за кандидатстване:
4.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - Примерна декларация;
4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага;
4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
4.5. Автобиография;
4.6. Документ по чл.59, ал.1 от Закона за въоръжените сили на РБ – в случай че има такъв. Лицата, които са преминали срочна служба в доброволния резерв с този документ се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведения конкурс.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т.4.1 и декларацията по т.4.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 
5. Място и електронна поща за подаване на документите.
Необходимите документи се подават в Деловодството на Община Асеновград на адрес: гр.Асеновград, пл.”Академик Николай Хайтов”№9, ет.2. Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа/ или на електронен адрес: obshtina@asenovgrad.bg .
 
6. Срок за подаване на необходимите документи: 17 часа на 24.02.2023 г.
 
7. Информация за начина на определяне размера на основната заплата за длъжността:
Размерът на основната месечна заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове и вътрешни правила, определящи формирането на възнаграждението. Минималният размер на основната заплата на длъжността за  първа степен за Експертно ниво 5 е 780 лв.
 
8. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на електронната страница на Община Асеновград: www.asenovgrad.bg.
 
9. Лице за контакт: Гергана Ангелова–Главен експерт в отдел „Бюджет и човешки ресурси” , тел: 0884311158 , obshtina@asenovgrad.bg .
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ