Обявление за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Бюджет и човешки ресурси”, дирекция „Управление на финансите“ при община Асеновград

211
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № А-1190/02.07.2020 г. на кмета на община Асеновград
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Главен експерт” в отдел „Бюджет и човешки ресурси”, дирекция „Управление на финансите“  в община Асеновград, област Пловдив
 
1.Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейността по управление на човешките ресурси, като  своевременно изготвя всички необходими документи, свързани с тази дейност назначаване и освобождаване на служителите, обучението, оценяване изпълнението на служителите, подготовка на конкурсните процедури за назначаване на държавни служители, подготовка на вътрешен конкурентен подбор за свободните длъжности в администрацията и др.
 
Длъжността по КДА е с длъжностно ниво: код 9 и наименование  Експертно ниво 5.
 
2. Минимални, специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
2.1 Минимални изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията:
- Степен на образование висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- Професионален опит – не по-малко от 2 /две/ години или придобит ранг IV  младши;
2.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
2.3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика – образование в професионална област икономически науки.
 
3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Решаване на тест;
3.2. Провеждане на интервю.
 
4.Необходими документи за кандидатстване:
4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага;
4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
4.5. Автобиография;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т.4.1 и декларацията по т.4.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис
 
5. Място и електронна поща за подаване на документите.
Необходимите документи се подават в Деловодството на Община Асеновград на адрес: гр.Асеновград, пл.”Академик Николай Хайтов”№ 9, ет.2. Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа/ или на електронен адрес: [email protected]
 
6. Срок за подаване на необходимите документи: 17 часа на 13.07.2020 г.
 
7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв. /първа степен за Експертно ниво 5/. Размерът на основната месечна заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове  и вътрешни правила, определящи формирането на възнаграждението.
 
8. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на електронната страница на Община Асеновград: www.asenovgrad.bg
 
9. Лице за контакт: Гергана Янкова – Главен специалист в отдел „ Бюджет и човешки ресурси” , тел: 0331 / 20 328, [email protected]
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ