ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА Исторически музей-Асеновград

304
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №А-568 от 20.03.2024 год. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА  Исторически музей-Асеновград
Място на работа Исторически музей-Асеновград, гр. Асеновград, Област Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №1
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.
 
І. Изисквания за длъжността:
 
Минимални изисквания:
Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”
Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата; 
Професионален опит 3 години  в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
 
Като предимство се счита:
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
Присъдени научни степени;
Чуждоезикова подготовка;
Компютърна грамотност.
 
ІІ.Начин на провеждане на конкурса:
 
Защита на концепция за дейността и развитието на  Исторически музей-Асеновград  за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
Събеседване.
 
ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие- свободен текст;
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
Документ за трудов стаж (копие)
Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).
Професионална автобиография
Документ за завършено образование (копие)
Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.
Концепция за дейността и развитието на Исторически музей-Асеновград  за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  от тях в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
  • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
  • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
  • етапи на реализация на концепцията.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
 
ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.
 
Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса във вестник „Вестител“ и на електронната страница на община  Асеновград.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община  Асеновград, адрес: гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, ет.2, Център за административно обслужване всеки работен ден от 8:00 до 17:00часа.
За справка: тел. 0331/20313- Даниела Костова
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ