ОБЯВЯВА ЗА НАБИРАНИЕ НА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

343


Проект: „Грижа в дома в Община Асеновград“
Договор BG05SFPR002-2.001-0047-С01
 
Бенефициент: община Асеновград
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР:
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект Грижа в дома в община Асеновград“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0047-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
 
ОБЯВЯВА ПОДБОР
за набирание на ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
 
1.Обявлението за подбор за длъжността "домашни помощници" 5 бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:
1/ Наименование на работодателя: Община Асеновград;
/2/ Кратко описание на длъжността: Осъществява социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя); съдействие при приготвяне на храна; оказване на помощ при хранене; доставка на готова храна; заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); придружаване при разходка и други подобни; предоставя  социално-битови услуги по домовете на възрастни хора в невъзможност за самообслужване  и хора с увреждания.
/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – основно образование
Професионален опит – не се изисква, но опитът се счита за предимство
Опит в проекти и/или програми със сходен характер финансирани от ЕС не се изисква, но е с предимство.
Да е физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказани за заемане  на длъжността.
Да не е осъждан.
 
/4/Специфични изисквания за заемане на длъжността: 
Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
Да умее да работи самостоятелно и в екип;
Да познава основните принципи и методите на  работа и да прилага индивидуален подход към лицата и семействата;
Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
Да умее да прави обективни преценки за специфичните потребности на потребителите;
Да умее да изгражда взаимоотношения с потребителя и неговото семейство, базирани на взаимното уважение и зачитане на личното достойнство на другия.
/5/ Начин на провеждане на конкурса - на два етапа: първи етап – подбор по документи и втори етап – интервю с допуснатите кандидати;
/6/ Необходими документи:
  • Заявление за участие по образец (Приложение 1);
  • Автобиография;
  • Декларация за обработка на лични данни (Приложение 2);
  • Документ за самоличност (за спарвка);
  • Копие от документи за придобитата образователна степен;
  • Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги;
  • Копие от други документи удостоворяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания.
 
2. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично в сградата на Домашен социален патронаж на следния адрес: гр. Асеновград, бул. «България» № 25, всеки работен ден от 8.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0331 /6 37 12.
Период на подаване на документи от 28.02.2023г. до 02.03.2023г. включително.
Краен срок за подаване на документите -  до 16.00 часа на 02.03.2023г.
 
3. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: офиса на Домешен социален патронаж.
 
4. На одобрените кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта,.
 
ЗА КМЕТ:
инж.ПЕТЪР ПЕТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
оправомощен със заповед № А-2800/ 22.12..2022г.
на Кмета на община Асеновград/
                                                                                                            
изготвили:
Ася Фотева – ръководител проект
Елена Тачева – счетоводител проект
 

 


Проект №BG05SFPR002-2.001-0047-С01 „Грижа в дома  в община Асеновград“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ финансирана от Европейския социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ