ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛА С КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Главен експерт" в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”

506
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
 
ПРОТОКОЛ
 
за проведения конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”
 
Днес, 14.03.2023 г. комисия определена със заповед № А-404/20.02.2023 г. на кмета на община Асеновград проведе третия етап от конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”.
Комисията проведе структурирано интервю – въпросите бяха предварително формулирани. Целта на интервюто беше да се установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията прецени качествата на кандидатите въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълни Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто – Приложение № 5.
Всеки член на конкурсната комисия определи резултата на кандидата като изчисли средноаритметична от преценките по отделните критерии.
Въз основа на получените окончателни резултати отразени в Приложение № 8 /неразделна част от настоящия протокол/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията класира:
На първо място – Елена Николаева Савкова – с общ брой резултат 37,50 точки
 
Комисията предлага на Органа по назначаване да назначи на длъжността Главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество” в Община Асеновград кандидата класиран на първо място – Елена Николаева Савкова.
Протоколът и всички документи да се представят на Кмета на Община Асеновград в 10-дневен срок от провеждане на конкурса.
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. инж.Петър Ставрев Петрова ........./п/...................
2. Живка Иванова Георгиева ........./п/...................
3. Айтен Сали Салим  ........./п/...................
4. Даниела Ангелова-Костова ........./п/...................
5. Гергана Ангелова Ангелова ........./п/...................
 
Приложение № 8
към чл.43, ал.2
 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
 
за длъжността Главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”
 
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто
 
Име, презиме и фамилия
на кандидата
Резултат
от начина
по чл.33,
т.1
Резултат
с коефи-
циент 3
Резултат
от интер-
вюто
Резултат
с коефи-
циент 5
Оконча- телен
резултат
Елена Николаева Савкова
4,50
13,50
4,80
24
37,50
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
Председател: инж.Петър Ставрев Петров .........../п/..............
Членове: Живка Иванова Георгиева .........../п/..............
  Айтен Сали Салим .........../п/..............
  Даниела Ангелова-Костова .........../п/..............
  Гергана Ангелова Ангелова .........../п/..............
Дата:14.03.2023 г.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ