ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛА С КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Инспектор“ в отдел „Организация на движението и транспорт“, дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията”

197
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
 
ПРОТОКОЛ
 
за проведения конкурс за длъжността Инспектор в отдел „Организация на движението и транспорт“, дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията”
 
Днес, 19.09.2022 г. комисия определена със заповед № А-1931/19.07.2022 г. на кмета на община Асеновград проведе третия етап от конкурса за длъжността Инспектор в отдел „Организация на движението и транспорт“, дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията”.
Комисията проведе структурирано интервю – въпросите бяха предварително формулирани. Целта на интервюто беше да се установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията прецени качествата на кандидатите въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълни Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто – Приложение № 5.
Всеки член на конкурсната комисия определи резултата на кандидата като изчисли средноаритметична от преценките по отделните критерии.
Въз основа на получените окончателни резултати отразени в Приложение № 8 /неразделна част от настоящия протокол/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията класира:
На първо място – Галя Иванова Златанова  – с общ брой резултат 36,90 точки
На второ място – Станьо Златев Златев – с общ брой резултат 30,05 точки
На трето място – Христо Димитров Гайдаров – с общ брой резултат 29,15 точки
 
Комисията предлага на Органа по назначаване да назначи на длъжността Инспектор в отдел „Организация на движението и транспорт“, дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията” в Община Асеновград кандидата класиран на първо място – Галя Иванова Златанова.
Протоколът и всички документи да се представят на Кмета на Община Асеновград в 10-дневен срок от провеждане на конкурса.
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. инж.Стоян Раднев Димитров ........./п/...................
2. Маргарита Цветанова Узунова ........./п/...................
3. Айтен Сали Салим ........./п/...................
4. Александър Страхилов Бебев ........./п/...................
5. Гергана Ангелова Ангелова ........./п/...................
 
Приложение № 8
към чл.43, ал.2
 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
 
за длъжността Инспектор в отдел „Организация на движението и транспорт“, дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията”
 
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат
от начина
по чл.33,
т.1
Резултат
с коефи-
циент 3
Резултат
от интер-
вюто
Резултат
с коефи-
циент 5
Оконча-
телен
резултат
Христо Димитров Гайдаров
 
3,00
9,00
4,03
20,15
29,15
Галя Иванова Златанова
4,50
13,50
4,68
23,40
36,90
Станьо Златев Златев
4,25
12,75
3,46
17,30
30,05
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
Председател: инж.Стоян Раднев Димитров .........../п/..............
Членове: Маргарита Цветанова Узунова .........../п/..............
  Айтен Сали Салим .........../п/..............
  Александър Страхилов Бебев .........../п/..............
  Гергана Ангелова Ангелова .........../п/..............
Дата:19.09.2022 г.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ