Обява за прием на заявления от кандидати, желаещи да ползват общински обекти: два павилиона и терен, с предназначение обществено хранене и търговия на дребно, находящи се в обект „Плувен комплекс”, в УПИ – II, кв.390 по КК на гр. Асеновград

185
На основание Заповед №  А – 1027 / 07.05.2024г. на Кмета на Община Асеновград  и раздел I „Такси за ползване на пазари, тържища, улични платна, панаири и терени с друго предназначение”, Т.1, буква „б” и Т. 13 от  „Приложение 1” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Общината, Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА,
 
В периода от 09.05.2024г. до 21.05.2024г. включително, ще се извърши прием на заявления от кандидати, желаещи да ползват общински обекти: два павилиона и терен, с предназначение обществено хранене и търговия на дребно, находящи се в обект „Плувен комплекс”, в УПИ – II, кв.390 по кадастралната карта на гр. Асеновград.
Заявленията се подават в срок до 21.05.2024 г. /вторник/включително, в управлението на Дейност „Пазари и тържища“, ул.“Иларион Макариополски“  №40.
За повече информация тел. 0331 / 6-26-35.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ