Протокол № 1 от 06.08.2019 г. от заседание на комисията, определена със Заповед № А-1220/18.06.2019 г. на кмета на община Асеновград за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет в община Асеновград

523
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
ПРОТОКОЛ № 1
 
от заседание на комисия, определена със Заповед № А-1220/18.06.2019 г. на кмета на
Община Асеновград за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет в Община Асеновград
 
Днес, 06.08.2019 г., в сградата на Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, ет. 3, стая 310, на основание чл. 8, ал. 1 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публични сектор се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № А-1220/18.06.2019 г. на кмета на Община Асеновград за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Асеновград.
 
На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва:
Председател:
инж. Петър Иванов – секретар на Община Асеновград
Членове:
1. Пенка Кисова – началник на отдел „Правен“
2. Красимира Борисова – ръководител на звено „Вътрешен одит“
 
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Разглеждане на представените от кандидатите в определения срок документи и вземане на решение за допускане до участие в подбор;
2. Изготвяне на списък на допуснатите до интервю кандидати;
3. Определяне на дата, място и час за провеждане на интервю.
 
По точка първа от дневния ред:
В определения срок за прием на документи – 31.07.2019 г. в деловодството на община Асеновград на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9 са подадени заявления от следните кандидати:
            1. Василка Атанасова Андонова – вх. № 94-В-352/16.07.2019 г.
            2. Мария Генова Даскалова – вх. № 94-М-418/19.07.2019 г.
            3. Мария Георгиева Атанасова – вх. № 94-М-442/31.07.2019 г.
 
Комисията разгледа трите заявления и представените към тях документи, в резултат на което установи:
1. Към заявление вх. №94-В-352/16.07.2019 г., подадено от Василка Атанасова Андонова, са  приложени следните документи:
- Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – Диплома №004055 от ВФСИ „Д. А. Ценов“, гр. Свищов;
- Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗВОПС – Служебна книжка № 650 от 01.05.2001 г. и Трудова книжка № 506 от 24.07.1978 г.;
- Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС;
- Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (по преценка на кандидата) – Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, Удостоверения – 2 бр. за участие в семинари/обучения.
2. Към заявление вх. № 94-М-418/19.07.2019 г., подадено от Мария Генова Даскалова, са приложени следните документи:
- Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – Диплома № 001236 от ВИИ „К. Маркс“;
- Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС;
- Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (по преценка на кандидата) – Диплома от Института на дипломираните експерт-счетоводители, Удостоверение от ИДЕС, автобиография и 5 бр. препоръки;
3. Към заявление вх. № 94-М-442/31.07.2019 г., подадено от Мария Георгиева Атанасова, са приложени следните документи:
- Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – Диплома № 006744 от ВФСИ „Д. А. Ценов“, гр. Свищов;
- Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗВОПС – Служебна книжка № 645 от 01.05.2001г.;
- Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС;
- Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (по преценка на кандидата) – Свидетелство за специализация от УНСС, гр. София, Препоръка - 1 бр.
След извършване на проверка на представените от кандидатите в процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Асеновград документи, комисията констатира:
1. Към заявление вх. №94-В-352/16.07.2019 г., подадено от Василка Атанасова Андонова са приложени всички необходими документи съгласно изискванията на чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и обявлението, публикувано на официалната интернет страница на Община Асеновград.
2. Към заявление вх. № 94-М-418/19.07.2019 г., подадено от Мария Генова Даскалова не са приложени всички необходими документи съгласно изискванията на чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и обявлението, публикувано на официалната интернет страница на Община Асеновград. Липсват копия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
3. Към заявление вх. № 94-М-442/31.07.2019 г., подадено от Мария Георгиева Атанасова са приложени всички необходими документи съгласно изискванията на чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и обявлението, публикувано на официалната интернет страница на Община Асеновград.
 
По точка втора от дневния ред:
Комисията единодушно реши:
Допуска до интервю в процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Асеновград следните кандидати:
1. Василка Атанасова Андонова
2. Мария Георгиева Атанасова
Не допуска до интервю в процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Асеновград, кандидатът Мария Генова Даскалова, поради непредставяне на всички необходими документи по чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.
 
По точка трета от дневния ред:
Комисията реши интервюто с допуснатите кандидати да се проведе на 21.08.2019 г. (сряда) с начален час 10:00  в сградата на Община Асеновград на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9 , ет. 3 зала 305, както следва:
            1. Василка Атанасова Андонова – от 10:00 ч.
            2. Мария Георгиева Атанасова – от 10:30 ч.
На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.
 
Председател:   
инж. Петър Иванов                            /П/
секретар на Община Асеновград
           
Членове:   
Пенка Кисова                                  /П/
началник на отдел „Правен“
 
Красимира Борисова                             /П/
ръководител на звено „Вътрешен одит“
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ