Протокол по чл.37 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на свободните мери, пасища и ливади между правоимащите собственици на животновъдни обекти за 2024г.

139
О Б Щ И Н А   А С Е Н О В Г Р А Д,   О Б Л А С Т   П ЛО В Д И В
 
П Р О Т О К О Л
 
Днес 29.04.2024г.  комисия , назначена със Заповед № А – 965/23.04.2024г. на Кмета на Община Асеновград, се събра в следния състав :
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Надя Иванова – началник отдел „ УОС „
ЧЛЕНОВЕ: 1. Маргарита Узунова – началник отдел „ ПНООП“
  2. Мария Щерева – гл. експерт „ УОС „
  3. Ламбри Мандалиев- гл. експерт „ УОС „
  4. Eмил Джулев  - експерт
Със задача : Да разпредели пасища, мери и ливади, собственост на Община Асеновград между правоимащите, които имат  регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, съгласно чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
С Решение 113  от 28.02.2024 г. и   Решение 163 от 27.03.2024 г на Общински съвет – Асеновград, е одобрен списък на имотите от Общинския поземлен фонд, начин на трайно ползване мери, пасища и ливади в декари на територията на Община Асеновград, включени във физическите блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели, разпределени по землища и площи и е изразено съгласие за тяхното предоставяне за индивидуално ползване  от собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни и за общо ползване от сдружението “ Съюз на тополовските животновъди  „.
 
Според чл. 37и,  ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи правоимащите  лица подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документите, определени в правилника за прилагане на закона .   В посочения срок в деловодството на Общинска администрация – Асеновград са постъпили 5 / пет / броя заявления, както следва:
 
№ по ред
Заявител
Видове пасищни
животни
Брой
животни
Брой
ЖЕ
Землище,
в което се
намира
животновъдния
обект
№ на
животновъдния
обект
1
ЯТМ
Говеда над 24 м.
за месо
Говеда от 6 до 24 м
за месо
47
 
28
 
47
 
16,8
 
Нови извор
4265-0129
2
ГХС
Говеда над 24 м.
за месо
овце
2
 
165
2
 
24,75
Тополово
4260-0301
3
Сдружение „Съюз на
тополовските
животновъди“
 
 
 
 
 
4
ДПД
Говеда над 24 м.
за месо
Говеда от 6 до 24 м.
за месо
176
 
24
 
176
 
14,4
 
Патриарх
Евтимово
4267-0170
5
ЕТ. „ КАТРИГ – 5
НИКОЛА ЯНКОВ“
Говеда над 24 м.
Говеда от 6 до 24 м.
за месо
459
302
 
459
181,2
 
Леново
4286-0050
4286-0239
 
След разглеждане на заявленията комисията
 
К О Н С Т А Т И Р А :
 
I. ЯТМ,  с ЕГН **********,  същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Я.46/12.07.2023г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
II. ГХС,  с ЕГН **********, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Г.336/27.09.0023 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
3. Копие от лична карта
III. Сдружение „ Съюз на тополовските животновъди „   с    ЕИК **********,  същото е приложило към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.С.119/23.02.2024 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади
IV. ДПД, с  ЕГН **********, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Д.106/06.03.2024, следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект.
4. Копие от лична карта
5. Копие от БУЛСТАТ
 
V. ЕТ „Катриг- 5 Никола Янков „  с   ЕИК **********, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Н.83/08.03.0024 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
При спазването на чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
В съответствие  с разпоредбите на чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи назначената от кмета на общината комисия определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.
Въз основа на направените констатации  и при отчитане на данните за притежаваните  или ползвани по силата на договори  за наем имоти с НТП пасища, мери и ливади комисията
 
Р Е Ш И:
Разпределя, одобрените с Решение 113, взето на Шестото редовно заседание с протокол № 6 от 28.02.2024 г. на Общински съвет –Асеновград и  Решение 163, взето на седмото редовно заседание с протокол № 7 от 27.03.2024 г. на Общински съвет –Асеновград пасища, мери и ливади, собственост на Община Асеновград между правоимащите , които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни  селскостопански животни и в зависимост от притежаваните  или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади както следва:
Правоимащи, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище
бр.
ЖЕ
Кадастрален идентификатор на разпределените имоти
Категория
Площ на разпределените имоти / дка /
Землище с. Нови извор
1
ЯТМ
63,8
32398.17.53
VII
290,348
32398.20.134
V
182,647
32398.20.207
IV
25,038
32398.21.49
V
28,151
32398.28.48
IV
10,845 
32398.28.54
IV
2,305 
32398.28.59
IV
2,136 
32398.28.65
IV
10.453
 
 
 
 
 
 
32398.28.78
IV
 2,318
ВСИЧКО
526,184
Землище с. Тополово
2
ГХС 
26,75
72789.13,20
V
2,397
72789.13,30
V
2,037
72789.13,36
V
1,812
72789.13,60
V
0,942
72789.13,68
V
3,446
72789.13,71
V
2,517
72789.13,207
V
8,587
72789.13,208
V
2,232
72789.13,209
V
2,735
72789.13,242
V
13,667
ВСИЧКО
40,372
Землище с. Патриарх Евтимово
3
ДПД
190,40
55590.34.202
VI
33,085
55590.34.205
IV
5,059
55590.34.206
VI
2,273
ВСИЧКО
40,417
Имотите, които са предназначени за общо ползване от Сдружението „ Съюз на тополовските животновъди „ се намират в приложение №  2 към Решение 113  от 28.02.2024 г.
Поради  липсата на имоти в с. Леново комисията не удовлетворява заявлението на ЕТ „Катриг- 5 Никола Янков „, същото ще се разгледа  по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ.
Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които  нямат данъчни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ. В изпълнение на чл. 99, ал.2 от ППЗСПЗЗ, комисията, назначена със Заповед А– 965/23.04.2024г. на Кмета на Община Асеновград изпрати писма до Държавен фонд „Земеделие“ до Областна дирекция „ Земеделие „  и извърши проверка на програмния продукт на Община Асеновград и Националната агенция за приходите ТД Пловдив  за задължение от страна на заявителите. При проверката не се констатираха данъчни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд ,  за земи по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ и  Националната агенция за приходите .
На основание чл. 37и, ал 8 от ЗСПЗЗ, настоящият протокол следва да се обяви в посочените по – горе кметства, както и да се публикува на интернет страницата на Община Асеновград.
Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд – Асеновград, като обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ________________________________________
  Надя Иванова – началник отдел „ УОС „
ЧЛЕНОВЕ: 1._______________________________________
  Маргарита Узунова – началник отдел „ ПНООП“
  2._______________________________________
  Мария Щерева – гл. експерт „ УОС „
  3.________________________________________
  Ламбри Мандалиев- гл. експерт „ УОС „
  4.________________________________________
  Eмил Джулев – експерт
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ