ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2024/2025 ГОДИНА

69
О Б Щ И Н А   А С Е Н О В Г Р А Д,   О Б Л А С Т   П ЛО В Д И В
 
П Р О Т О К О Л
 
Днес 29.05.2024г.  комисия , назначена със Заповед № А – 965/23.04.2024г. на Кмета на Община Асеновград, се събра в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Надя Иванова – началник отдел „ УОС „
ЧЛЕНОВЕ: 1. Маргарита Узунова – началник отдел „ ПНООП“
  2. Мария Щерева – гл. експерт „ УОС „
  3. Ламбри Мандалиев- гл. експерт „ УОС „
  4. Eмил Джулев  - експерт
Със задача : Да извърши допълнително разпределение на  пасища, мери и ливади, в съседни землища, съседна община или област  поради недостиг на пасища  мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землището по местонахождение на животновъдните  обекти в срок до 1 юни.
В изпълнение на своите  правомощия комисията по чл. 99, ал. 2 ППЗСПЗЗ комисията извърши служебна проверка за лицата , подали заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и  чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. За целта бяха изпратени писма до Директора на Областна дирекция „ Земеделие“ гр. Пловдив и държавен поземлен фонд   с искане да получим необходимата информация дали лицата подали заявления имат сключени договори за наем / аренда на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, дали нямат просрочени задължения за наем или аренда на земята от  ДПФ до настоящия момент, или прекратени договори по тяхна вина за ползване на земи от ДПФ, или неизплатени суми по чл. 34, ал.6 от ЗСПЗЗ, както и дали заявителите нямат задължения по краткосрочни  и / или инвестиционни финансови линии  към ОД на ДФ „ Земеделие „ гр. Пловдив изискана е информация и от Националната агенция за приходите.
След извършена проверка в базата данни  на Областна дирекция „ Земеделие „ и ДФ „ Земеделие „    град Пловдив и получената обратна  информация в Община Асеновград с писма вх. №№12-00-339/1/19.04.2024. и 12-00-340.1/22.04.2024г. се установи, че заявителите нямат данъчни задължения, както и задължения към ДФ „ Земеделие „    град Пловдив, към държавен поземлен фонд, общински поземлен фон,  за земи по чл. 37.в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
С писмо изх. № 07-00-388/14.05.2024г. бе поискана информация за свободните  пасища, мери и ливади от кмета на  съседната  Община Първомай. В отговор на нашето писмо, кметът на Община Първомай ни информира с  писмо вх. № 07.00.388/1/23.05.2024 г, че за стопанската 2024/2025 година няма пасища, мери и ливади за индивидуално ползване  в съседно землище  на с. Леново, Община Асеновград .
           
Въз основа на направените констатации  и при отчитане на данните за притежаваните или ползвани по силата на договори за наем на имоти с НТП пасища, мери и ливади комисията
 
Р Е Ш И :
 
Поради изчерпване на площите, в съседните землищата  на землище село Леново и липсата на свободни мери, пасища и ливади в съседните землища на землище село Леново,  в Община Асеновград и Община Първомай заявлението  на ЕТ „Катриг- 5 Никола Янков " ЕООД не може да бъде удовлетворено.
На основание чл. 37и, ал 8 от ЗСПЗЗ, настоящият протокол следва да се обяви в кметство Леново, както и да се публикува на интернет страницата на Община Асеновград.
Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд – Асеновград, като обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : __________________П____________________
  Надя Иванова – началник отдел „ УОС „
ЧЛЕНОВЕ: 1.__________________П____________________
  Маргарита Узунова – началник отдел „ ПНООП“
  2.__________________П____________________
   Мария Щерева – гл. експерт „ УОС „
  3.__________________П____________________
  Ламбри Мандалиев- гл. експерт „ УОС „
  4.__________________П____________________
  Емил Джулев – експерт
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ