ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, СЪОБРАЗНО БРОЯ И ВИДА НА РЕГЕСТРИРАНИТЕ ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

121
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПРОТОКОЛ
 
Днес, 20.04.2021г. комисия, назначена със Заповед № А-643/07.04.2021г. на Кмета на Община Асеновград, се събра в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Надя Иванова – началник отдел “ УОС ”
ЧЛЕНОВЕ :           1. Маргарита Узунова - началник отдел „ПНООП”
                               2. Мария Щерева - гл. експерт в отдел “ УОС ”
                               3. инж. Емилия Костадинова – гл. експерт в отдел “ УОС ”
Със задача : Да разпредели пасища, мери  и ливади, собственост на Община Асеновград между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно  броя  и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и в зависимост от притежаваните  или  ползвани на правно основание пасища, мери  и ливади, съгласно чл. 37и от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи.
С Решение № 531, взето на Двадесет и второто редовно заседание с протокол  № 22 от 24.02.2021 г.  на Общински съвет – Асеновград, е одобрен списък  на имотите от Общинския поземлен фонд, начин на трайно ползване мери, пасища и ливади в декари на територията на Община Асеновград, включени във физическите блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели, разделени по землища и площи и е изразено съгласие за тяхното предоставяне за индивидуално ползване от собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни.
Според чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи правоимащите лица подават заявление по образец до кмета на общината  в срок до 10 март, към което прилагат документите, определени в правилника за прилагане на закона. В посочения срок в деловодството на Общинска администрация – Асеновград са постъпили 17 /седемдесет/ броя заявления, както следва:
 
№ по ред
 
 
Заявител
 
Видове пасищни селскостопански животни
 
Бр. животни
 
Бр. ЖЕ
Землище, в което се намира животновъдния обект
№ на животновъдния обект
 
1
ЕТ „ Катриг – 5 Никола Яков
Никола Георгиев Янков
1.Говеда над двегодишна възраст
2. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години
192
232
 
163
192
232
 
97.8
Леново
4286-0239
4286-0050
 
 
2
Рамис Халил Даут
1.Говеда над двегодишна възраст за месо
2. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години за месо
3. Овце
4. Кози
30
 
 
8
 
 
130
12
30
 
 
4.8
 
 
19.5
1,8
Тополово
4260-0646
3
„ЕНФО – АГРО” ООД
Александър Стефанов Енчев
1.Говеда над двегодишна възраст
2. Говеда над двегодишна възраст за месо
3. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години
4. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години за месо
310
 
 
2
 
 
256
 
 
 
2
310
 
 
2
 
 
153,6
 
 
 
1.2
 
 
Леново
 
 
4286-0210
4
 ЗП Димитър Петров Димитров
1.Говеда над двегодишна възраст за месо
2. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години за месо
196
 
 
98
196
 
 
58.8
Патриарх Евтимово
4267-0180
5
ЕТ „Руси Георгиев 99”,
Руси Георгиев Георгиев
1.Говеда над двегодишна възраст
117
117
Патриарх Евтимово
4267-0157
6
Хюрие Дормуш Ходжа
1.Говеда над двегодишна възраст за месо
2. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години за месо
3. Овце
4. Кози
30
 
 
9
 
 
305
12
30
 
 
5.4
 
 
45.75
1.8
Тополово
4260-0870
7
Емил Григоров Атанасов
Коне над шестмесечна възраст
26
26
Горнослав
4253-0054
8
Емилия Лулчева Атанасова
Коне над шестмесечна възраст
26
26
Добростан
4256-0029
9
Данаил Григоров Атанасов
Коне над шестмесечна възраст
16
16
Добростан
4256-0030
10
Юсеин Ферад Шабан
Овце
242
36.3
Стоево
4266-0148
11
Фатма Юсеин Шабан
Овце
276
41.4
Стоево
4266-0022
12
Димитър Михайлов Михайлов
1.Говеда над двегодишна възраст
2. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години
117
 
 
12
117
 
 
7.2
Тополово
4260-0874
13
Сафет Феимов Кюлджев
1.Говеда над двегодишна възраст
2. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години
23
 
 
10
23
 
 
1.2
Тополово
4260-0878
14
Феим Ибрямов Кюлджев
1.Говеда над двегодишна възраст
2. Говеда на възраст  от 6 м. до 2 години
115
 
 
10
115
 
 
6
Тополово
4260-0382
15
Съюз на тополовските животновъди
1.ЕРД до 8м.
2. ЕРД на възраст  от 8 м. до 24 м.
3.ЕРД над 24 м.
4.ДРД
166
 
125
805
2844
 
 
 
 
1472.6
Тополово
 
16
„Пегасус хорс” ООД
1. Коне над 6 месечна възраст
2. Коне над 6 месечна възраст от местни породи - Каракачански
22
 
 
14
22
 
 
14
Долнослав
4254-0089
17
Мехмед Тасим Мехмед
Овце
51
7.65
Стоево
4266-0151
След разглеждане на заявленията комисията
 
КОНСТАТИРА:
І. ЕТ „ Катриг – 5 Никола Янков” с ЕИК 825174372, представляван от Н.Г.Я е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  с вх. № 14.00.1419/05.03.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения.
 
ІІ. Рамис Халил Даут е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 94.Р.91/10.03.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади;
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
ІІІ. „Енфо-Агро” ООД, ЕИК 115547154,  представлявано от А.С.Е е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 14.00.1466/09.03.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
ІV. ЗП Димитър Петров Димитров е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 14.00.1452/08.03.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
V. ЕТ „Руси Георгиев 99”, ЕИК 115315017 е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 94.Р.90/10.03.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
VІ. Хюрие Дурмуш Ходжа е приложила към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 94.Х.39/10.03.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
VІІ. Емил Григоров Атанасов е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 94.Е.88/12.02.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
VІІІ. Емилия Лулчева Атанасова е приложила към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 94.Е.142/09.03.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
ІХ. Данаил Григоров Атанасов е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 94.Д.110/09.03.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
Х. Юсеин Ферад Шабан е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 94.Ю.8/02.02.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
ХІ. Фатма Юсеин Шабан е приложила към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с вх. № 94.Ф.18/02.02.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
ХІІ. Димитър Михайлов Михайлов е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  с вх. № 94.Д.32/18.01.2021 г., следните документи:
1. Декларация за липса на данъчни задължения;
2. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
3. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
 
ХІІІ. Сафет Феимов Кюлджев е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  с вх. № 94.С.35/18.01.2021 г., следните документи:
1. Декларация за липса на данъчни задължения;
2. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
3. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади
 
ХІV. Феим Ибрямов Кюлджев е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  с вх. № 94.Ф.9/18.01.2021 г., следните документи:
1. Декларация за липса на данъчни задължения;
2. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
3. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади
 
XV. „Съюз на тополовските животновъди”, ЕИК 176500809, представляван от Д.М.М е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  с вх. № 14.00.356/18.01.2021 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади.
3. Декларация за липса на данъчни задължения;
 
ХVІ. „Пегасус Хорс” ООД, ЕИК 206263191, представлявано от Г.А.К е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади, придружен с документи за собственост и скици.
3. Копие на удостоверение за регистрация на животновъден обект.
4. Копие на договор № 43/03.11.2020г. за предоставяне на ветеринаромедицински услуги.
5. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър.
6. Справка на наличните животни в ОЕЗ към 03.02.2021г. регистрирани в БАБХ.
 
ХVІІ. Мехмед Тасим Мехмед е приложил към заявление по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  с вх. № 94.М.104/25.02.2021 г., следните документи:
1. Декларация за липса на данъчни задължения;
2. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
3. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП  - пасища, мери и ливади
При спазване на чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
В съответствие с разпоредбите на чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността използването на земеделските земи, назначената от кмета на общината комисия, определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.
Въз основа на направените констатации и при отчитане на данните за притежаваните или ползвани по силата на договори за наем имоти с НТП пасища, мери и ливади комисията
 
Р Е Ш И :
 
Разпределя, одобрените с Решение 531, взето на Двадесет и второто редовно заседание с протокол  № 22 от 24.02.2021 г.  на Общински съвет – Асеновград, пасища, мери и ливади, собственост на Община Асеновград между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, както следва:
 
№ по ред
Правоимащи,  които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище
бр.  ЖЕ
Кадастрален идентификатор на разпределените имоти
Категория
Площ на разпределените имоти / дка/
1.
ЕТ „ Катриг – 5 Никола Янков”
521.80
32398.1.101, 32398.1.108, 32398.4.55, 32398.20.201, 32398.21.46, 32398.21.49, 32398.22.253, 32398.22.306, 32398.25.8 и 32398.28.27
ІV
V
V
V
V
V
V
V
ІV
48.378
108.321
97.422
155.044
110.383
28.151
51.778
35.097
4.31
4.854
2.
 
„ЕНФО – АГРО „ ООД
Александър Стефанов Енчев
465.612
43298.42.21
43298.42.22
43298.82.1
43298.83.1
VІІ
VІІ
47.184
118.604
261.610
188.171
3.
 
 
 
 
 
 
 
ЗП Димитър Петров Димитров
254.80
55590.17.78
55590.17.79
55590.17.200
55590.17.202
55590.18.205
55590.9.204
55590.27.218
55590.47.6
55590.48.57
55590.48.59
55590.49.58
55590.66.22
55590.56.45
55590.56.200
55590.39.57
V
V
V
V
ІV
ІV
V
V
V
ІV
V
V
V
28.159
6.285
11.096
9.377
41.71
44.465
256.341
163.803
58.219
96.001
93.347
29.148
52.438
15.076
67.482
4.
 
ЕТ „Руси Георгиев 99”,
Руси Георгиев Георгиев
117
55590.27.211
55590.27.213
55590.30.202
55590.30.78
55590.30.73
55590.8.202
55590.29.200
55590.32.204
V
V
V
V
V
ІV
ІІІ
VІІ
130.435
68.964
150.773
78.644
46.683
47.395
16.493
10.405
5.
 
Емил Григоров Атанасов
26
16955.37.75
16955.37.79
16955.37.160
16955.38.12
16955.38. 24
16955.38.26
16955.38.28
16955.38.29
16955.38.31
16955.44.4
16955.44.18
16955.44.49
16955.46.17

0.545
2.175
2.851
7.330
0971
1.000
0.800
0.709
1.034
1.265
2.336
2.469
22.247
6.
 
Емилия Лулчева Атанасова
26
21676.49.27
V
1074
7.
 
Данаил Григоров Атанасов
16
21676.45.126
21676.47.143
21676.47.144
V
V
V
60.424
22.687
35.813
8.
Юсеин Ферад Шабан
36.3
69273.9.44
69273.12.20
V
V
3.742
113.511
9.
Фатма Юсеин Шабан
41.44
69273.12.7
69273.12.9
69273.12. 14
69273.12.26
69273.12.35
69273.12.39
69273.12.40
69273.12.41
69273.12.43
69273.16.35
69273.18.15
69273.18.27
69273.18.26
V
V
V
V
V
VІІ
VІІ
VІІ
VІІ
VІІ
VІІ
VІІ
VІІ
1.777
3.321
30.218
6.365
4.427
79.212
9.611
31.538
4.648
2.296
4.265
4.652
59.977
10.
Димитър Михайлов Михайлов
124.2
72789.28.260
801.501
11.
Сафет Феимов Кюлджев
29
72789.64.123
72789.96.163
72789.127.127
72789.66.121
72789.154.58
72789.171.373
V
V
V
V
V
47.819
51.695
33.004
61.496
44.773
83.454
12.
Феим Ибрямов Кюлджев
121
72789.18.353
V
330.399
13.
Съюз на тополовските животновъди
1472.6
Съгласно приложение № 2 от Решение № 531/24.02.2021г. на Общински съвет Асеновград
ІV - VІІ
2913.057
14.
„Пегасус хорс” ООД
36
22839.42.103
VІІ
259.427
15.
Мехмед Тасим Мехмед
7.65
69273.12.45
VІІ
17.063
Поради изчерпване на площите, в землището на село Тополово, заявленията на Рамис Халил Даут и Хюрие Дормуш Ходжа ще бъдат разгледани повторно от комисията по реда  на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ.
Към  заявление с вх. № 94.Р.91/10.03.2021 г., Рамис Халил Даут е приложил молба, от която е видно, че желае да наеме поземлен имот  с КИ 72789.45.273 по КК на с. Тополово. Имотът не може да бъде отдаден под наем, тъй като не фигурира в списъка с данни за мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд в община Асеновград по населени места предназначени за индивидуално ползване, приет с Решение № 531/24.02.2021г. на Общински съвет – Асеновград.
Към  заявление с вх. № 94.Х.39/10.03.2021 г., Хюрие Дормуш Ходжа е приложила молба, от която е видно, че желае да наеме 22 бр. поземлени имота  в землището на с. Тополово. Двадесет и един имота от посочените в молбата попадат в списъка с данни за пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на земеделските стопани отглеждащи пасищни животни, които ще бъдат предоставени под наем  за общо ползване на Съюз на тополовските животновъди.  Със Съюза на тополовските животновъди ще бъде сключен договор в изпълнение на Решение № 531/24.02.2021г. Имот с КИ 72789.46.82 по КК на с. Тополово не може да бъде отдаден под наем, тъй като не фигурира в списъка с данни за мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд в община Асеновград по населени места предназначени за индивидуално ползване, приет с Решение № 531/24.02.2021г. на Общински съвет – Асеновград.
           
Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения,, както и  задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ. В изпълнение на чл. 99, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, комисията, назначена със Заповед № А-643/07.04.2021г. на Кмета на Община Асеновград изпрати писма до Държавен фонд „Земеделие”, до Областна дирекция „Земеделие” и извърши проверка в програмния продукт на Община Асеновград за наличие на задължения от страна на заявителите. При проверката се констатира, че Емил Григоров Атанасов има неплатени суми по договори за наем на земеделска земя, сключени с Община Асеновград.
Договорът за наем между община Асеновград и  Емил Григоров Атанасов за ползване на пасища от общинския поземлен фонд ще бъде сключен след изплащане на дължимите суми. 
На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ, настоящият протокол следва да се обяви в посочените по – горе кметства, както и да се публикува на интернет страницата на Община Асеновград.
Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площа на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд - Асеновград, като обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/
ЧЛЕНОВЕ:          1. /п/
                             2. /п/
                             3. /п/
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ