Обявление на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Асеновград

446

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

На основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2  от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № А-1219/ 18.06.2019 г. на кмета на Общината

О Б Я В Я В А:

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Асеновград

1. Изисквания към кандидатите:

- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;

- професионален опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола,  вътрешния или външния одит;

 - да не участват в повече от два одитни комитета.

2. Необходими документи за участие в подбора:

- заявление за участие по образец съгласно Приложение №1;

- копия на документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен  „магистър“;

- копия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка и др.);

- декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор по образец съгласно Приложение №2;

- други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и/или външния одит- по преценка на кандидата.

Документите, които са по образец могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Асеновград (www.asenovgrad.bg).

3. Начин на провеждане на подбора:

-  Проверка на представените изискуеми документи и

-  Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.

4. Правомощия на одитния комитет:

   - съгласува статута и числеността на отдел „Вътрешен одит“, стратегическите и   годишните планове за дейността по вътрешен одит;

- разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и  годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

- запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в община Асеновград;

- наблюдава процеса по управление на риска в община Асеновград и дава становища с препоръки за подобряването му;

- осъществява взаимодействие с външните одитори;

- наблюдава процесите на финансово отчитане в общината и дава становища с препоръки за подобряването им;

- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в община Асеновград и дава становища с препоръки за подобряването им.

5. Ред за провеждане на заседанията на одитния комитет:

Най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване. Одитният комитет се ръководи от председател, който организира и свиква заседанията на комитета.

6. Възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет - половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

7. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в деловодството на община Асеновград на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9 в срок до 31.07.2019 г. включително.

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на община Асеновград.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с подбора:

Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9  - Информационен център и на интернет адрес: www.asenovgrad.bg.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ