Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ПИ с КИ 69273.12.16 по кадастралната карта на с. Стоево, язовир местност "Корията"

683
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповед № А-2644 от 29.11.2022 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА на 16.12.2022 г. от 10.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване  за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация на поземлен имот с кадастрален идентификатор 69273.12.16 по кадастралната карта на с. Стоево, с площ 60 699 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, местност „Корията“, граници на имота: поземлени имоти №№69273.12.17, 69273.12.18, 69273.12.37, 69273.12.32, 69273.12.10, 69273.12.15, 69273.13.11, 69273.13.12, 69273.13.80, 69273.13.81, 69273.13.82 (Акт за публична общинска собственост  №7661/29.07.2022 г.), чрез предоставяне под наем
 
Предназначение на обекта: „Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане”. 
Срок на договора за  наем – 10 ( десет ) години;
Начална тръжна цена за годишен наем – 10 000 лв.  (десет хиляди лева) без  ДДС и стъпка на наддаване  - 1 000 лв.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща ДДС. 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
Право за участие в търга имат лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена” по смисъла на Закона за водите - физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени от собственика.
 
Наемателят се задължава да предоставя вода за напояване на собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да напояват обработваните от тях площи от язовира, предвид разпределението на приоритетите при издаване на разрешително за водовземане и за ползване на воден обект по реда на чл. 50, ал. 4 от Закона за водите.          
      
 Тръжната документация се получава от 05.12.2022 г. до 14.12.2022 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция ИПУТ, отдел УОС, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят:
Декларация за наличие на минималното техническо оборудване, съгласно §2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата  и безопасната  експлоатация на язовирните стени и на съоръженията  към тях, както и на  контрол за техническото им състояние. / Обн. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г. / - (Приложение №2 от тръжната документация).     
    
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга - в размер на 30 % от началната тръжна цена (3 000 лв.) се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 14.12.2022 г.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в  дирекция ИПУТ, отдел “Управление на общинска собственост”, стая 502 на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторен  търг ще се проведе на 29.12.2022 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг да се получава всеки работен ден от 19.12.2022 г. до 22.12.2022 г. от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа .  Депозит за участие в повторния търг да се внася до 16.30 часа на 22.12.2022 г.
                                         
За допълнителна информация: тел. 0331/ 20 335

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ