Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 бр. обект в с. Избеглии

240

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  № А-289/ 14.02.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, както следва:

Вид и местонахождение на обекта
 
Предназначение
Обща площ
кв.м.
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
/лв./
Депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
/лв./
Дата и час на
провеждане
на търга

 

Помещение - намиращо се на първия  етаж  в сграда  с кадастрален идентификатор 32341.35.426.1, с предназначение „сграда за култура и изкуство”, построена в поземлен имот № 32341.35.426  по кадастралната карта на с. Избеглии (Акт за публична общинска собственост  № 6645/ 16.05.2018 г., вписан под № 147, т. 6, вх. рег. № 1871 от 18.05.2018 г. от Служба по вписвания – Асеновград)

Бюфет

Помещение 50.60 кв.м.; прилежаща тераса от 15 кв.м.

2400.00

200.00

720.00

08.03.2019 г.
9.00 часа


Срок на договора  за наем  – 5 (пет) години.

Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.

Месечната наемна цена за обекта се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN –BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100.

 Спечелилият търга, в качеството си на наемател се задължава:

  • за целия срок на договора за наем при необходимост от основен и текущ ремонт на помещението, да поема разходите за извършването им, както и разходите за подобрения, за своя сметка, без да иска прихващане от наема. Всички подобрения в обекта остават собственост на наемодателя след прекратяване от договора.

  • да извършва ремонт и да подържа обществената тоалетна намиращата се в поземлен имот № 32341.35.426 по кадастрална карта на с. Избеглии, за целия срок на договора за своя сметка, без да иска прихващане от наема.

 

Търгът ще се проведат в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация се получава от 25.02.2019 г. до 06.03.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция „УОАТ”, отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.

Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.

Цена на тръжната документация  (с ДДС) – 72.00 лв. (седемдесет и два лева).

 Депозита за участие в търга - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 06.03.2019 г.

Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.03.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг се получава всеки работен ден от 11.03.2019 г. до 18.03.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторния търг се внася до 16.30 часа на 18.03.2019 г.

За допълнителна информация

тел.: 0331 / 20 335

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ