ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА "Обект №33", НАХОДЯЩ СЕ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОКРИТ ПАЗАР ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ „АСЕНИЦА”, КВ. 270, ПАРЦЕЛ VI –ПАЗАР, ПО ПЛАНА ГР.АСЕНОВГРАД

158
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се в публична общинска собственост покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки „Асеница”, кв. 270, парцел VI –пазар, по плана гр.Асеновград
 
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и Решение № 1368 / 31.08.2022 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед № А- 1969 от 02.09.2022 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в публична общинска собственост покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки «Асеница»,кв.270, парцел VI –пазар по плана на гр. Асеновград
Дата
Час на търга
Наименование и номер на
обекта
 
 Площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга 
 
Стъпка на наддаване
 
19.09.2022 г.
 
10.00
 
Обект № 33
 
40,20 кв.м.
 
Тоалетна
 
1 447,20 лв.
 
250,00 лв.
 
100,00 лв.
Търгът ще се проведе в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5 /пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 09.09.2022 г. до дeня предхождащ търга /16.09.2022 г./.
Депозит за участие в търга се внася в касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търга /16.09.2022 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 29.09.2022 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на Дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ