Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се в публична общинска собственост в кв. 21, парцел II, терен № 35 – общински пазар по плана ПЗ „Север” , гр. Асеновград

308
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1874 / 24.04.2019 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед № А- 867 от 08.05.2019 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград
 

Дата

 

Час на търга

Наименование на обекта

 

 Площ

 

Предназначение

Начална тръжна цена за годишен наем

/без  ДДС/

Депозит за участие в търга 

 

 

стъпка на наддаване

 

22.05.2019 г.

 

 

10.30

Терен № 35

обща площ

 30,00 кв.м.

Търговия на дребно

 

1 800,00 лв.

 

500,00 лв.

 

150,00 лв.

 

Търгът ще се проведе в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.

Срок на договора – 5/пет/ години.
 
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
 
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
 
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 13.05.2019 г. до дeня предхождащ търга /21.05.2019 г./.
 
Депозит за участие в търга се внася в касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търга /21.05.2019 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на  05.06.2019 г. на същото място и при същите условия.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.    
      
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ