ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ, НАХОДЯЩ СЕ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В КВ. 21, ПАРЦЕЛ II – ОБЩИНСКИ ПАЗАР ПО ПЛАНА ПЗ „СЕВЕР” , ГР.АСЕНОВГРАД

93
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 450 / 16.12.2020 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед № А- 2301 от 29.12.2020 г. на Кмета на Общината.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград
 
Дата
Час на търга
Наименование
на обекта
Площ
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга
Стъпка на наддаване
 
25.01.2021 г.
 
10.30
Склад на едро
обща площ
 89,40 кв.м.
Склад на едро за промишлени стоки и строителни материали
 
10 191,60 лв.
 
2 500,00 лв.
300,00 лв.
Търгът ще се проведе в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 11.01.2021 г. до дeня предхождащ търга /22.01.2021 г./.
Депозит за участие в търга се внася в касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търга /22.01.2021 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на  08.02.2021 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ