Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград

165

 

На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1777 / 27.02.2019 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед  № А- 401 / 05.03.2019 г. на Кмета на Общината.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обект, находящ се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград

Дата и  час на търга
Наименование на обекта
 Площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга и стъпка на наддаване
 
19.03.2019 г.
11.30 часа
Терен № 53 а
със застроена площ 12,00 кв.м., ведно с находящите се на него 4 броя маси
Търговия на дребно
1 344,00 лв.
/без ДДС/
 
300,00 лв.
стъпка на наддаване 100,00 лв.

Търгът ще се проведе в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.

Срок на договора – 5 /пет/ години.

Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.

Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.

Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “Ил. Макариополски“ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 11.03.2019 г. до дeня предхождащ търга /18.03.2019 г./.

Депозит за участие в търга се внася на касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търга /18.03.2019 г./.

Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на  02.04.2019 г. на същото място и при същите условия.

При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          

За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.

За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ