ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ: Помещение с обща площ 30.09 кв.м., ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

232
На основание чл. 81 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №278/24.06.2020 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед №А-1771/02.10.2020 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” – ГР. АСЕНОВГРАД, КВ. ДОЛНИ ВОДЕН
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  обект: Помещение с обща площ 30.09 кв.м. (оборудван бюфет – 22.80 кв.м. и складово помещение – 7.29 кв.м.), представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сграда с кадастрален №99088.501.161.7, построена в поземлен имот №99088.501.161 по кадастралната карта на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, при следните условия:
1. Срок на договора - 5 години;
2. Предназначение – „Бюфет”;
3. Начална тръжна цена за годишен наем 1 380 лв., стъпка на наддаване 100 лв.
4. Наемната цена за обекта се актуализира съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 12 на Раздел ІІ от Тарифата за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Асеновград.
5. Наемателят се задължава в двумесечен срок от подписване на договора за наем да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с всички необходими документи за работа на обекта.
6. При необходимост от ремонт и подобрения в обекта през срока на договора за наем, същите да бъдат извършени от и за сметка на наемателя, като се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.
7. Наемателят се задължава да предлага в обекта асортимент от храни и напитки, отговарящи на изискванията на стандартите за ученическо хранене.
8. Наемателят се задължава да обслужва само учениците и персонала на ОУ „Панайот Волов” – гр. Асеновград, кв. Долни Воден.
9. Разходите за ел. енергия и вода са за сметка на наемателя.
 
Месечната  наемна цена, която наемателят ще заплаща, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на предходния месец по Банкова сметка на ОУ „Панайот Волов” – IBAN BG76 IORT 7375 3104 0020 00 и Международен банков код – BIC IORTBGSF на “Инвестбанк” АД, финансов център Пловдив, офис Асеновград.
 
Търгът ще се проведе на 21.10.2020 г., от 15.00 часа, в в кабинет ЗАТС, ет. 1, в сградата на ОУ „Панайот Волов” – ул. „Захария” №36, гр. Асеновград, кв. Долни Воден
 
Тръжната документация се получава от 12.10.2020 г. до 20.10.2020 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от кабинет ЗАТС, ет. 1, в сградата на ОУ „Панайот Волов” – ул. „Захария” №36, гр. Асеновград, кв. Долни Воден срещу платежен документ - квитанция.
Цена на тръжната документация  72 лв. (с  ДДС).
 
Депозит за участие в търга – в размер на 10 % от началната тръжна цена (138.00 лв.) се внася в кабинет ЗАТС, ет. 1, в сградата на ОУ „Панайот Волов” – ул. „Захария” №36, гр. Асеновград, кв. Долни Воден до 16.00 часа на 20.10.2020 г.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в кабинет ЗАТС, ет. 1, в сградата на ОУ „Панайот Волов” – ул. „Захария” №36, гр. Асеновград, кв. Долни Воден.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 30.10.2020 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава от 22.10.2020 г. до 29.10.2020 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от кабинет ЗАТС, ет. 1, в сградата на ОУ „Панайот Волов” – ул. „Захария” №36, гр. Асеновград, кв. Долни Воден, срещу платежен документ квитанция. Депозитът за участие в повторен търг се внася в кабинет ЗАТС, ет. 1, в сградата на ОУ „Панайот Волов” – ул. „Захария” №36, гр. Асеновград, кв. Долни Воден, до 16.00 часа на 29.10.2020 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 64290
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ