Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект - Помещение в сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. "акад. Николай Хайтов" №9

233

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповед  № А-936 от 15.05.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧEН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, както следва:

 

Вид и местонахождение на обекта

 

Предназначение

Площ
кв.м.
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС и стъпка на наддаване
/лв./
Депозит -  30%  от началната  тръжна цена
/лв./
Дата и час на
провеждане
на търга

Помещение, находящо се на шести етаж в сграда с кад. № 00702.518.47.1, построена в поземлен имот с КИ 00702.518.47 по КК на гр. Асеновград, с адрес гр. Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9 /сградата на Община Асеновград/.

Заведение за хранене и развлечение – кафе-бюфет

48.75

/ търговска площ  - 45.30 кв.м. и склад – 3.45 кв.м. /

 

1200.00

 

120.00

360.00

07.06.2019 г.

14.30 часа

Срок на договора за наем  на обекта – 5 (пет) години

Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилият търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.

Месечната наемна цена за обекта се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN –BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100 и в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.

 Спечелилият търга за обекта, в качеството си на наемател се задължава:

 - да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с необходимите документи за работа на обекта, за срок не по-дълъг от 1 (един) месец от датата на сключване на договора. За срока от сключване на договора за наем до датата на влизане на обекта в експлоатация, наемателят не се освобождава от плащане на наемна цена.

- да спазва работно време на обекта – всеки работен ден от 7.00 до 17.00 часа, без прекъсване.                   

Търгът ще се проведе в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация се получава от 27.05.2019 г. до 05.06.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция „УОАТ”, отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.

Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.

Цена на тръжната документация  (с ДДС) – 72.00 лв. (седемдесет и два лева).

Депозит за участие в търга - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 05.06.2019 г.

Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 21.06.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг се получава всеки работен ден от 10.06.2019 г. до 19.06.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 19.06.2019 г.

За допълнителна информация

тел.: 0331 / 20 335

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ