Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен, публична общинска собственоств гр. Асеновград, пл. „Ново време”

180

На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповед  №А-1260/09.07.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград

ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен  с площ 48 кв.м., находящ се в улична регулация, пл. „Ново време”, кв. 379 по регулационния план на гр. Асеновград /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 14 от 16.06.2017г. на ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.533.131 по кадастралната карта на гр. Асеновград.

Предназначение на обекта – „Търговия на дребно – магазин за продажба на хранителни стоки”.

Срок на отдаване под наем – 10 (десет) години;

Начална тръжна цена за годишен наем  1440.00 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/  без ДДС и стъпка на наддаване 100 лв.

Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилият търга като наемател, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.

Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.

Спечелилият търга се задължава като наемател в срок от 1 (една) година да се снабди с удостоверение  за регистрация на преместваем обект, издадено от гл. архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема

Търгът   ще се  проведе на 03.08.2020 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.

Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград  и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.

Тръжната  документация се получава от 20.07.2020 г. до 30.07.2020 г.  всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.

Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).

        Депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена за годишен наем (432 лв.) се внася в касата на Общината - Информационен център до 16,30 часа 30.07.2020 г.

       Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград.

       При неявяване на кандидати повторен търг  ще се проведе  на 17.08.2020 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 04.08.2020 г. до 13.08.2020 г. Депозитът за участие ще се внася до 16.30 часа на 13.08.2020 г.

За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ