Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Избеглии

212

На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-911/15.05.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Избеглии, както следва:

№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Кате
гория
Площ
/дка/
Начална тръжна цена за годишен наем, лв.
Депозит, лв.
1
32341.1.44
БЕИОВЕТЕ
НИВА
ІІІ
1.147
34,41
3,44
2
32341.2.119
ЧЕРКЕЗИЦА
НИВА
ІV
0.498
14,94
1,49
3
32341.2.132
ЧЕРКЕЗИЦА
НИВА
ІV
3.42
102,60
10,26
4
32341.2.160
ЧЕРКЕЗИЦА
НИВА
ІV
2.185
65,55
6,56
5
32341.4.78
НИКОВ КАЙНАК
НИВА
ІV
0.457
13,71
1,37
6
32341.5.25
КАСАБЧОВА МОГИЛА
НИВА
ІV
1.208
36,24
3,62
7
32341.5.97
КАСАБЧОВА МОГИЛА
НИВА
ІV
2.755
82,65
8,27
8
32341.5.115
КАСАБЧОВА МОГИЛА
НИВА
ІV
0.782
23,46
2,35
9
32341.5.116
КАСАБЧОВА МОГИЛА
НИВА
ІV
23.199
695,97
69,60
10
32341.5.118
КАСАБЧОВА МОГИЛА
НИВА
ІV
0.45
13,50
1,35
11
32341.6.53
КАПАКЛИЯТЯ
НИВА
ІV
2.375
71,25
7,13
12
32341.6.97
КАПАКЛИЯТЯ
НИВА
ІV
1.59
47,70
4,77
13
32341.6.121
КАПАКЛИЯТЯ
НИВА
ІV
6.634
199,02
19,90
14
32341.8.74
НАЧОВ БУНАР
НИВА
ІV
2.735
82,05
8,21
15
32341.9.75
ХАДЖИЕВ ГЬОЛ
НИВА
ІV
0.38
11,40
1,14
17
32341.10.105
ТРЕНДАФИЛОВ БУНАР
НИВА
ІV
0.15
4,50
0,45
18
32341.11.47
ЗЕХТЕНЛИКА
НИВА
ІV
0.784
23,52
2,35
19
32341.11.58
ЗЕХТЕНЛИКА
НИВА
ІV
4.94
148,20
14,82
20
32341.11.85
ЗЕХТЕНЛИКА
НИВА
ІV
2.105
63,15
6,32
21
32341.11.92
ЗЕХТЕНЛИКА
НИВА
ІV
1
30,00
3,00
22
32341.11.122
ЗЕХТЕНЛИКА
НИВА
ІV
210.953
6328,59
632,86
23
32341.12.7
ЧАИР ПАРА
НИВА
ІV
3.319
99,57
9,96
24
32341.12.69
ЧАИР ПАРА
НИВА
ІV
3.705
111,15
11,16
25
32341.14.63
КОСТОВ БУНАР
НИВА
ІV
0.762
22,86
2,29
26
32341.15.58
ДРЪНДАРИЦА
НИВА
ІV
2.381
71,43
7,14
27
32341.15.66
ДРЪНДАРИЦА
НИВА
ІV
1.774
53,22
5,32
28
32341.15.102
ДРЪНДАРИЦА
НИВА
ІV
0.075
2,25
0,23
29
32341.16.14
УЛУКА
НИВА
ІV
3.742
112,26
11,23
30
32341.17.37
ЮРТА
НИВА
ІV
2.091
62,73
6,27
31
32341.17.68
ЮРТА
НИВА
ІV
0.5
15,00
1,50
32
32341.18.28
МАЛКИЯ ГЕРЕН
НИВА
ІV
0.197
5,91
0,59
33
32341.18.29
МАЛКИЯ ГЕРЕН
НИВА
ІV
0.159
4,77
0,48
34
32341.18.30
МАЛКИЯ ГЕРЕН
НИВА
ІV
0.046
1,38
0,14
35
32341.18.31
МАЛКИЯ ГЕРЕН
НИВА
ІV
0.247
7,41
0,74
36
32341.18.77
МАЛКИЯ ГЕРЕН
НИВА
ІV
0.38
11,40
1,14
37
32341.18.78
МАЛКИЯ ГЕРЕН
НИВА
ІV
0.85
25,50
2,55
38
32341.18.90
МАЛКИЯ ГЕРЕН
НИВА
ІV
0.754
22,62
2,26
39
32341.19.93
ГЕРЕНА
НИВА
ІV
0.587
17,61
1,76
40
32341.19.113
ГЕРЕНА
НИВА
ІV
1.5
45,00
4,50
41
32341.20.15
СВЕТА ТРОИЦА
НИВА
ІV
6.174
185,22
18,52
42
32341.20.48
СВЕТА ТРОИЦА
НИВА
ІV
0.1
3,00
0,30
43
32341.21.2
СЕНКИТЕ
НИВА
ІV
0.782
23,46
2,35
44
32341.21.28
СЕНКИТЕ
НИВА
ІV
0.34
10,20
1,02
45
32341.22.13
КАБАТА
НИВА
ІV
0.62
18,60
1,86
46
32341.22.14
КАБАТА
НИВА
ІV
0.105
3,15
0,32
47
32341.22.24
КАБАТА
НИВА
ІV
0.655
19,65
1,97
48
32341.24.31
МЕРАТА
НИВА
ІV
0.091
2,73
0,27
49
32341.24.64
МЕРАТА
НИВА
ІV
0.716
21,48
2,15
50
32341.24.45
МЕРАТА
НИВА
ІV
1.141
34,23
3,42
51
32341.25.39
ГЕРЕН КУРИЯ
НИВА
ІV
0.138
4,14
0,41
52
32341.25.40
ГЕРЕН КУРИЯ
НИВА
ІV
4.478
134,34
13,43
53
32341.25.41
ГЕРЕН КУРИЯ
НИВА
ІV
9.52
285,60
28,56
54
32341.25.54
ГЕРЕН КУРИЯ
НИВА
ІV
1.884
56,52
5,65
55
32341.25.61
ГЕРЕН КУРИЯ
НИВА
ІV
0.32
9,60
0,96
56
32341.27.29
ДРЕНАКА
НИВА
ІV
3.04
91,20
9,12
57
32341.27.136
ДРЕНАКА
НИВА
ІV
7.036
211,08
21,11
58
32341.27.150
ДРЕНАКА
НИВА
ІІІ
0.942
28,26
2,83
59
32341.27.151
ДРЕНАКА
НИВА
ІІІ
0.285
8,55
0,86
60
32341.28.32
ЮРИЯТА
НИВА
ІV
2.85
85,50
8,55
62
32341.28.46
ЮРИЯТА
НИВА
ІV
0.65
19,50
1,95
63
32341.29.13
ЧЕРВЕНАКА
НИВА
ІV
6.121
183,63
18,36
64
32341.29.34
ЧЕРВЕНАКА
НИВА
ІV
0.1
3,00
0,30
65
32341.29.56
ЧЕРВЕНАКА
НИВА
ІV
1.425
42,75
4,28
66
32341.29.92
ЧЕРВЕНАКА
НИВА
ІV
0.28
8,40
0,84
67
32341.34.20
ДЯКОВА ЧЕШМА
НИВА
ІV
1.616
 
48,48
 
4,85
68
32341.34.42
ДЯКОВА ЧЕШМА
НИВА
ІV
1.561
 
46,83
 
4,68
69
32341.34.73
ДЯКОВА ЧЕШМА
НИВА
ІV
6.96
 
208,80
 
20,88

Търгът ще се проведе на  07.06.2019 г. от 9.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.

Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :

  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6.  За получаване на  някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.

Срок на договора за  наем   5 (пет) години.

Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.

Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.

Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с.  Избеглии в срок до 16.30 часа на 05.06.2019 г.

Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.

Тръжната документация се получава от 20.05.2019 г. до 31.05.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Избеглии  срещу платежен документ.

Документите за участие в търг се подават в кметство с. Избеглии до 16.30 часа на 05.06.2019г.

При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 21.06.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 10.06.2019 г. до 14.06.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 19.06.2019 г.

Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Избеглии и на  телефон – 03324/2225.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ