Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Косово

273
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-1254/25.06.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
Община Асеновград обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Косово, както следва:
 
№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Кате
гория
Площ
/дка/
Начална тръжна цена за годишен наем, лв.
 
 
 
Депозит, лв.
1
38799.50.33
Стране
ДРУГ ВИД НИВА
Х
15.387
307.74

 30.77

 

Търгът ще се проведе на  15.07.2019 г. от 14.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.

Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :

  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6.  За получаване
на  някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.
 
Срок на договора за  наем   5 (пет) години.
 
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем – 30.77 лв.
 
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с.  Нареченски бани в срок до 16.30 часа на 12.07.2019 г.
 
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
 
Тръжната документация се получава от 01.07.2019 г. до 08.07.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Нареченски бани  срещу платежен документ.
 
Документите за участие в търг се подават в кметство с. Нареченски бани до 16.30 часа на 12.07.2019г.
 
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 26.07.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 16.07.2019 г. до 19.09.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внасят до 16.30 часа на 25.07.2019 г.
 
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Нареченски бани и на  телефон – 03342/2250.
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ