ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землище с. Орешец

129

На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-601/ 02.04.2019 г.  на Заместник -кмета на Община Асеновград

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Орешец, както следва:

№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ
/дка/
 
Начална
наемна
  цена
 
Депозит
10%
1. 
53761.47.8
ГОРЕН ЮРТ
ИЗОС. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ІХ
5,687
91,00
9,10
2. 
53761.47.19
ГОРЕН ЮРТ
ИЗОС. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ІХ
1,379
22,06
2,21
3. 
53761.47.23
ГОРЕН ЮРТ
ИЗОС. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ІХ
1,375
22,00
2,20
4. 
53761.47.70
ГОРЕН ЮРТ
ИЗОС. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ІХ
1,204
19,26
1,93
5. 
53761.47.180
ГОРЕН ЮРТ
ИЗОСТАВЕНА НИВА
ІХ
0,441
8,82
0,88
6. 
53761.47.186
ГОРЕН ЮРТ
ИЗОС. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ІХ
5,857
 
93,71
 
9,37
7. 
53761.47.235
ГОРЕН ЮРТ
ИЗОСТАВЕНА  НИВА
ІХ
1,002
20,04
2,00

Търгът ще се проведе на 13.05.2019 г. от 15.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.

Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :

  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.

Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6.  За получаване на  някои от документите  е необходим минимум 7 - дневен срок.

Срок на договора за  наем – 5 (пет) години.

Стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.

Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.

Депозит за участие в търг – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с. Орешец в срок до 16.30 часа на 09.05.2019 г.

Цена на тръжната документация – 72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.

Тръжната документация се получава от 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Орешец срещу платежен документ.

 Документите за участие в търг се подават в кметство с. Орешец  до 16.30 часа на 09.05.2019 г.

При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 30.05.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 14.05.2019 г. до 21.05.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 28.05.2019 г.

Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Орешец и на  телефон – 03320/ 2221.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ