ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Боянци

31
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-795/12.05.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Боянци, както следва:
 
№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ /дка/
Начана наемна цена
Депозит
10 %
1
06029.18.74
СВЕТА ПЕТКА
НИВА
V
3,783
94,58
9,45
2
06029.11.44
ЦИГАНСКА МАХАЛА
НИВА
0,898
22,45
2,25
3
06029.11.46
ЦИГАНСКА МАХАЛА
НИВА
1,828
45,7
4,57
4
06029.16.54
СУШИЦА
НИВА
V
1,221
30,53
3,05
5
06029.18.58
СВЕТА ПЕТКА
НИВА
V
3,499
87,48
8,75
6
06029.21.49
КЛИСА ПАРА/К НИВА
НИВА
0,448
11,2
1,12
7
06029.23.28
ПОД СЕЛО
НИВА
V
9,248
231,2
23,12
8
06029.25.53
ПОПОВ БУНАР
НИВА
V
0,912
22,8
2,28
9
06029.29.3
КАРАТОПРАК
НИВА
V
1,852
46,3
4,63
10
06029.31.1
КАВАКЛЪКА
НИВА
ІV
1,952
58,56
5,86
11
06029,31,45
КАВАКЛЪКА
НИВА
ІV
2,601
78,03
7,80
12
06029,33,39
КАМЕННА КЮПРИЯ
НИВА
ІV
7,256
217,68
21,76
13
06029.37.7
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗЕ
VІІІ
1,309
20,94
2,09
14
06029.37.10
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗЕ
VІІІ
1,039
16,62
1.66
15
06029.37.21
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗЕ
VІІІ
0,906
14,5
1,45
16
06029.37.75
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗЕ
VІІІ
0,862
13,8
1,38
17
06029.37.77
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗЕ
VІІІ
1,01
16,16
1,62
18
06029.38.1
ЧОЛМОГИЛА
ЛОЗЕ
VІІІ
0,969
15,5
1,55
19
06029.40.3
ЧОЛМОГИЛА
НИВА
VІІІ
1,548
30,96
3,10
20
06029.42.2
КАМЕННА КЮПРИЯ
НИВА
VІІІ
3,019
60,38
6,04
21
06029.102.1
КАПСИДА/ ДО СЕЛО
НИВА
V
0,772
19,3
1,93
22
06029.102.2
КАПСИДА/ ДО СЕЛО
НИВА
V
0,62
15,5
1,55
23
06029.102.31
КАПСИДА/ ДО СЕЛО
НИВА
V
1,209
30,23
3,02
24
06029.102.34
КАПСИДА/ ДО СЕЛО
НИВА
V
1,002
25,05
2,50
25
06029.103.26
КАПСИДА/ ДО СЕЛО
НИВА
V
4,58
114,5
11,45
26
06029.103.27
КАПСИДА/ ДО СЕЛО
НИВА
V
1,57
39,25
3,93
27
06029.103.42
КАПСИДА/ ДО СЕЛО
НИВА
V
0,286
7,15
0,72
28
06029.104.4
ПОД СЕЛО/ ЧЕИРИТЕ
НИВА
V
0,544
13.60
1,36
29
06029.105.25
ПОД СЕЛО/ ЧЕИРИТЕ
НИВА
V
0,216
5,40
0,54
30
06029.105.32
ПОД СЕЛО/ ЧЕИРИТЕ
НИВА
V
0,394
9,85
0.99
31
06029.107.18
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
0,124
3,10
0,31
32
06029.107.21
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
1,067
26,68
2,67
33
06029.108.11
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
V
0,304
7,6
0,76
34
06029.109.31
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
V
1,404
35,10
3,51
35
06029.109.34
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
V
0,639
15,98
1,60
36
06029.109.46
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
V
0,387
9,68
0,97
37
06029.109.63
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
V
0,462
11,55
1,16
38
06029.109.78
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
V

 

1,218
30,45
3,05
39
06029.109.110
БОХЧИТЕ/ЕЛХИТЕ
НИВА
V
0,319
7,98
0,80
40
06029.110.23
ДО СТОПАНСКИ ДВОР
НИВА
V
0,453
11,33
1,13
41
06029.110.24
ДО СТОПАНСКИ ДВОР
НИВА
V
0,495
12,38
1,24
42
06029.110.27
ДО СТОПАНСКИ ДВОР
НИВА
V
0,228
5,7
0,57
 
Търгът ще се проведе на  03.06.2020 г. от 9.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6. За получаване на някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.
 
Срок на договора за  наем   5 (пет) години.
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с.  Боянци в срок до 16.00 часа на 27.05.2020 г.
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация се получава от 20.05.2020 г. до 27.05.2020 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Боянци  срещу платежен документ.
Документите за участие в търг се подават в кметство с. Боянци  до 16.00 часа на 27.05.2020г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 18.06.2020 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден до 11.06.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 11.06.2020 г.
 
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Боянци на  телефон – 03349/2232.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ