ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Избеглии

189
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-795/12.05.2020 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Избеглии, както следва:
 
№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ /дка/
Начана наемна цена
Депозит
10 %
1
32341.5.25
Могилата
нива
ІV
12,08
362,4
36,24
2
32341.4.78
Ников кайнак
нива
ІV
0,457
13,71
1,37
3
32341.2.160
Черкезица
нива
ІV
2,184
65,52
6,55
4
32341.1.44
БЕОВЕТЕ
нива
ІV
1,147
34,41
3,44
5
32341.2.119
Черкезица
нива
ІV
0,498
14,94
1,49
6
32341.2.132
Черкезица
нива
ІV
3,42
102,6
10,26
7
32341.24.45
МЕРАТА
нива
ІV
1,141
34,23
3,42
8
32341.24.64
МЕРАТА
нива
ІV
0,716
21,48
2,15
9
32341.24.31
МЕРАТА
нива
ІV
3,04
91,2
9,12
10
32341.22.14
МЕРАТА
нива
ІV
0,105
3,15
0,32
11
32341.22.24
МЕРАТА
нива
ІV
0,655
19,65
1,97
12
32341.22.13
МЕРАТА
нива
ІV
0,62
18,6
1,86
13
32341.21.2
МЕРАТА
нива
ІV
0,782
23,46
2,35
14
32341.20.48
СВЕТА ТРОИЦА
нива
ІV
0,1
3
0,30
15
32341.20.15
СВЕТА ТРОИЦА
нива
ІV
6,174
185,22
18,52
16
32341.9.75
ХАДЖИЕВ ГЬОЛ
нива
ІV
0,38
11,4
1,14
17
32341.8.74
НАЧКОВ БУНАР
нива
ІV
2,735
82,05
8,21
18
32341.6.121
КАПАКЛИЯТА
нива
ІV
6,634
199,02
19,90
19
32341.6.97
КАПАКЛИЯТА
нива
ІV
1,59
47,7
4,77
20
32341.6.53
КАПАКЛИЯТА
нива
ІV
2,375
71,25
7,13
21
32341.5.118
КАСАБЧОВА КОЛИБА
нива
ІV
0,45
13,5
1,35
22
32341.5.116
КАСАБЧОВА КОЛИБА
нива
ІV
23,199
695,97
69,60
23
32341.5.115
КАСАБЧОВА КОЛИБА
нива
ІV
0,782
23,46
2,35
24
32341.5.97
КАСАБЧОВА КОЛИБА
нива
ІV
2,755
82,65
8,27
25
32341.15.66
ДРЪНДАРИЦА
нива
ІV
1,774
53,22
5,32
26
32341.15.58
ДРЪНДАРИЦА
нива
ІV
2,381
71,43
7,14
27
32341.12.69
ЧАИР ПАРА
нива
ІV
3,705
111,15
11,12
28
32341.12.7
ЗЕХТЕНЛИКА
нива
ІV
3,319
99,57
9,96
29
32341.11.92
ЗЕХТЕНЛИКА
нива
ІV
1
30
3
30
32341.11.85
ТРЕНДАФИЛОВ БУНАР
нива
ІV
2,105
63,15
6,32
31
32341.11.58
ЗЕХТЕНЛИКА
нива
ІV
4,94
148,2
14,82
32
32341.19.113
ГЕРЕНА
нива
ІV
1,5
45
4,50
33
32341.19.93
ГЕРЕНА
нива
ІV
0,588
17,64
1,76
34
32341.18.90
МАЛКИЯ ГЕРЕНА
нива
ІV
0,754
22,62
2,26
35
32341.18.78
МАЛКИЯ ГЕРЕНА
нива
ІV
0,85
25,5
2,55
36
32341.17.68
ЮРТА
нива
ІV
0,5
15
1,50
37
32341.17.37
ЮРТА
нива
ІV
2,091
62,73
6,27
38
32341.16.14
УЛУКА
нива
ІV
3,742
112,26
11,23
39
32341.25.40
УЛУКА
нива
ІV
4,478
134,34
13,43
40
32341.34.73
УЛУКА
нива
ІV
6,96
208,8
20,88
41
32341.34.42
УЛУКА
нива
ІV
1,561
46,83
4,68
42
32341.34.20
УЛУКА
нива
ІV
1,616
48,48
4,85
43
32341.29.56
ЧЕРВЕНЯКА
нива
ІV
1,425
42,75
4,28
44
32341.29.13
ЧЕРКЕЗИЦА
нива
ІV
6,121
183,63
18,36
45
32341.28.46
ЮРИЯТА
нива
ІV
0,65
19,5
1,95
46
32341.28.32
ЮРИЯТА
нива
ІV
2,85
85,5
8,55
47
32341.27.150
ДРЕНАКА
нива
ІV
0,942
28,26
2,83
48
32341.27.136
ГЕРЕН КУРИЯ
нива
ІV
7,036
211,08
21,11
49
32341.25.54
ГЕРЕН КУРИЯ
нива
ІV
1,884
56,52
5,65
50
32341.25.54
ГЕРЕН КУРИЯ
нива
ІV
9,52
285,6
28,56
 
Търгът ще се проведе на  04.06.2020 г. от 9.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6. За получаване на някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.
 
Срок на договора за  наем   5 (пет) години.
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с.  Избеглии в срок до 16.00 часа на 28.05.2020 г.
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация се получава от 20.05.2020 г. до 28.05.2020 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Избеглии срещу платежен документ.
Документите за участие в търг се подават в кметство с. Избеглии  до 16.00 часа на 28.05.2020г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 19.06.2020 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден до 12.06.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 12.06.2020 г.
 
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Избеглии и на  телефон – 03324/2225.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ