ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Новаково и с. Косово

89
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд,  Заповед  № А-534/14.03.2024 г.  и Заповед  № А-535/14.03.2024 г г. на Кмета на Община Асеновград
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Новаково и с. Косово, както следва:
 
По ред
 
Кадастрален идентификатор
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ
/дка /
 
Начална наемна цена
/лв./
 
Депозит
10 %
/лв./
С. Новаково
1
51830.12.9
Герена
нива
VI
5.520
193,20
19,32
2
51830.12.10
Герена
Нива
VI
3,553
124,35
12,43
3
51830.45.95
Хармането
Нива
VI
0,601
21,03
2,10
4
51830.75.22
Чинти  дере
Нива
V
0,940
32,90
3,29
С. Косово
2
38799.103.201
Косово
нива
IV
0,259
7,77
0,78
Търговете ще се проведат на  12.04.2024 г. в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград от 09.00 часа  за имота землището с. Новаково и от 09.30 часа за  имота в землището на с. Косово.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  2. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  3. не се  намират в ликвидация;
  4. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  5. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално
състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 2, 3, 4 и 5 , а обстоятелствата по т.с декларация.
За получаване на  някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок
Срок на договора за  наем   10 (десет) години.
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в Центъра за административно обслужване на Община Асеновград   в срок до 01.04.2024 г.  
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация се получава от 22.03.2024 г. до 01.04.2024 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа в Община Асеновград, ет. 4 стая 405 .
Документите за участие в търг се подават в Община Асеновград  до 16.30 часа на 01.04.2024 г. втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 29.04.2024 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 19.04.2024 г.
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в Община Асеновград на  телефон – 0331/20289.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ