Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Нови извор

127
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-903/14.05.2021 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Нови извор, както следва:
 
№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ
/дка/
 
Начална наемна цена в лв.
Депозит
10%
1.
32398.1.15
ЯМАЧ КУРИЯ
Нива
IV
6,031
180.93
18.10
2.
32398.1.28
ЯМАЧ КУРИЯ
Нива
IV
7,474
224.22
22.42
3.
32398.1.43
БЕЛИЯ БРЯГ
Нива
IV
3,488
104.64
10.46
4.
32398.1.45
ЯМАЧ КУРИЯ
Нива
IV
4,001
120.03
12.00
5.
32398.2.70
БАЛЪКЪРДА
Нива
IV
1,317
39.51
3.95
6.
32398.4.32
КУРТКАЯ
Нива
V
2,359
58.98
5.90
7.
32398.5.6
БАЛЪКЪРДА
Нива
IV
2,434
73.02
7.30
8.
32398.5.45
БАЛЪКЪРДА
Нива
IV
1,454
43.62
4.36
9.
32398.7.159
ЕНИ КЬОЙ
Нива
VII
2,728
54.56
5.45
10.
32398.9.5
БЕЛИЯ БРЯГ
Нива
V
8,186
204.65
20.46
11.
32398.10.4
КОДЖА ГЕРЕН
Нива
V
4,096
102.40
10.24
12.
32398.15.9
ЕНИ КЬОЙ
Нива
VI
7,2
180.00
18.00
13.
32398.15.29
ЕНИ КЬОЙ
Нива
VI
9,965
249.13
24.91
14.
32398.15.42
ЕНИ КЬОЙ
Нива
VI
2,001
50.03
5.00
15.
32398.15.47
ЕНИ КЬОЙ
Нива
VI
2,115
52.88
5.28
16.
32398.15.53
ЕНИ КЬОЙ
Нива
VI
4,524
113.10
11.31
17.
32398.15.63
ЕНИ КЬОЙ
Нива
VI
8,281
207.03
20.70
18.
32398.16.42
МАЙКАДЖИКА
Нива
VI
8,71
217.75
21.77
19.
32398.16.79
МАЙКАДЖИКА
Нива
VI
2,796
69.90
6.99
20.
32398.16.81
МАЙКАДЖИКА
Нива
VI
2,801
70.03
7.00
21.
32398.16.108
МАЙКАДЖИКА
Нива
VI
3,422
85.55
8.55
22.
32398.17.27
СТАРИТЕ ЛОЗЯ
Нива
VII
9,009
180.18
18.01
23.
32398.18.17
КЮЧУК ЮРТ
Нива
V
4,301
107.53
10.75
24.
32398.18.48
КЮЧУК ЮРТ
Нива
V
3,301
82.53
8.25
25.
32398.19.21
КЮЧУК ЮРТ
Нива
V
1,706
42.65
4.27
26.
32398.20.9
ЧАИРБАША
Нива
IV
3,305
99.15
9.92
27.
32398.20.19
ЧАИРБАША
Нива
IV
3,72
111.60
11.16
28.
32398.20.78
ЧАИРБАША
Нива
IV
2,797
83.91
8.39
29.
32398.22.46
ЕЛАН ТЕИЕ
Нива
V
1,598
39.95
4.00
30.
32398.22.77
ЕЛАН ТЕПЕ
Нива
V
8,13
203.25
20.32
31.
32398.22.145
КЮИБАША
Нива
V
1,899
47.48
4.75
32.
32398.22.183
ЕЛАН ТЕПЕ
Нива
V
2,002
50.05
5.00
33.
32398.22.230
ЕЛАН ТЕПЕ
Нива
V
6,571
164.28
16.43
34.
32398.23.12
КАЛУГЕНЕ
Нива
VI
3,199
79.98
8.00
35.
32398.24.30
БАКАДЖИКА
Нива
VI
9,374
234.35
23.44
36.
32398.25.1
МАНДАКЪР
Нива
V
83,571
2089.28
208.93
37.
32398.30.8
БАЛЪКЪРДА
Нива
IV
10,181
254.53
25.45
38.
32398.31.8
КЮЧУК ЮРТ
Нива
V
1,282
32.05
3.20
39.
32398.31.9
КЮЧУК ЮРТ
Нива
V
1,556
38.90
3.89
40.
32398.31.17
КЮЧУК ЮРТ
Нива
V
1,383
34.58
3.45
Търгът ще се проведе на  08.06.2021 г. от 12.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения към Община Асеновград
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6.  За получаване на  някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.
Срок на договора за  наем   5 (пет) години.
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с.  Нови Извор в срок до 16.30 часа на 04.06.2021 г.
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация да се получава от 25.05.2021 г. до 04.06.2021 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Нови Извор  срещу платежен документ.
Документите за участие в търг се подават в кметство с. Нови Извор  до 16.30 часа на 04.06.2021г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 21.06.2021 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 09.06.2021 г. до 17.06.2021 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 17.06.2021 г.
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Нови Извор и на  телефон – 03340/2225.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ