Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Стоево

138
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и Заповед  № А-901/14.05.2021 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Стоево, както следва:
 
№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ
/дка/
 
Начална наемна цена в лв.
 
 Депозит
     10%
                  
1. 
69273.10.82
Под вадата
нива
ІV
1.510
45.30
4.53
2. 
69273.10.87
Под вадата
лозе
ІV
0.656
19.68
1.97
3. 
69273.10.88
Под вадата
нива
ІV
0.626
18.78
1.88
Търгът ще се проведе на  08.06.2021 г. от 10.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения към Община Асеновград
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6.  За получаване на  някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.
Срок на договора за  наем   5 (пет) години.
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с.  Стоево в срок до 16.30 часа на 04.06.2021 г.
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация да се получава от 25.05.2021 г. до 04.06.2021 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Стоево  срещу платежен документ.
Документите за участие в търг се подават в кметство с. Стоево  до 16.30 часа на 04.06.2021г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 21.06.2021 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 09.06.2021 г. до 17.06.2021 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 17.06.2021 г.
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Стоево и на  телефон – 03322/2214.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ