ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Жълт камък

199
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-795/12.05.2020 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Жълт камък, както следва:
 
№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ /дка/

Начана
наемнла
          цена
Депозит
10 %
1
29581.2.9
ЯСАКА
НИВА
Х
4,399
87.98
8.80 лв.
2
29581.2.10
ЯСАКА
НИВА
Х
3,861
77.22
7.72 лв.
 
Търгът ще се проведе на  02.06.2020 г. от 9.30 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6. За получаване на някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.
 
Срок на договора за  наем   5 (пет) години.
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена и се внася в кметство с.  Жълт камък в срок до 16.00 часа на 26.05.2020 г.
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация се получава от 20.05.2020 г. до 26.05.2020 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Жълт камък  срещу платежен документ.
Документите за участие в търг се подават в кметство с. Жълт камък  до 16.00 часа на 26.05.2020г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 16.06.2020 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден до 09.06.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 09.06.2020 г.
 
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Жълт камък на  телефон – 03344/2319.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ