Публичен търг с явно наддаване за продажба на автобус частна общинска собственост марка НЕОПЛАН

334
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение № 1669 от 21.11.2018 г. и Заповед № А - 10/03.01.2019 г.  на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване за продажба на Автобус – частна общинска собственост, марка НЕОПЛАН, модел Н 213 Х с регистрационен № РВ 7567 ВР, инв. № 3438, находящ се в Асеновград. 
 
Начална тръжна цена  10 084 лв. /десет хиляди и осемдесет и четири лева/  без ДДС.
 
Стъпка на наддаване – 1000 лв. /хиляда  лева/
 
Търгът ще се проведе на 24.01.2019 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 14.01.2019 г. до 23.01.2019 г. от отдел “УОСНИНАР”, стая 501 на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Община Асеновград.
 
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търга 5 000 лв. /пет хиляди лева/ -  внася се по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF. Депозитът следва да е постъпил  в посочената сметка  най – късно до  16.30 часа на 23.01.2019 г., а за повторния търг до 16.30 часа на 05.02.2019 г.
 
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 501 или 502  на Община Асеновград  до деня предхождащ търга.
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 06.02.2019 г. от 9.00 часа на същото място при същите условия. Тръжната документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 25.01.2019 г. до  деня предхождащ търга – 05.02.2019 г. от отдел “УОСНИНАР”, стая 501 на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината.
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221, 64255 или 20335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ