ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ с КИ 69273.18.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стоево

198
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 1794 от 12.07.2023г. и Заповед № А - 1981/29.08.2023 г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с КИ № 69273.18.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стоево, одобрени със Заповед 300-5-41/09.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на поземления имот: с. Стоево, местност Исаците, площ 3000 кв.м., ТП: земеделска територия, НТП: друг вид ливада, категория на земята: 7, предишен идентификатор: 69273.18.10, номер по предходен план: част от 18.10, съседи: 69273.18.42, 69273.18.118, 69273.18.112, 69273.18.39 и 69273.18.43 (АЧОС № 7896 от 12.06.2023г.)
Начална тръжна цена  10000 лв. /десет хиляди лева/
Стъпка на наддаване – 1000 лв. /хиляда  лева/
Търгът ще се проведе на 02.10.2023 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа, считано от 18.09.2023г. до 29.09.2023г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината.
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга 5000 лв. /пет хиляди лева/ -  внася се по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF. Депозитът следва да е постъпил  в посочената сметка  най – късно до  16.30 часа на 29.09.2023 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОС”, стая 501 или 518  на Община Асеновград или в кметство Стоево до 16.30 ч. на 29.09.2023г., а за повторния търг до 16.30 ч. на 12.10.2023г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 13.10.2023г. от 9.00 часа на същото място при същите условия. Тръжната документация за повторния търг ще се получават всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа, считано от 03.10.2023г. до 12.10.2023г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината. Депозитът за повторния търг следва да е постъпил  в посочената по – горе сметка  най – късно до  16.30 часа на 12.10.2023 г.
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221, 64255 или 20333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ