Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с КИ № 00702.23.434 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград

821
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение № 2083 от 18.09.2019 г. и Заповед № А - 1932/03.10.2019 г.  на Временно изпълняващя  длъжността Кмет на Община Асеновград инж. Петър Бояджиев - Заместник-кмет, определен със заповед № А-1883/24.09.2019 г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с КИ № 00702.23.434 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на поземления имот: м. Кацаря, площ 32471 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, НТП: друг вид земеделска земя, категория на земята: 3, предходен идентификатор: 00702.23.21, номер по предходен план: 023434, съседи: 00702.23.433, 00702.23.4, 00702.23.435 и 00702.23.2 (АЧОС № 6849 от 28.08.2019 г.)
 
Начална тръжна цена  42 200 лв. /четиридесет и две хиляди и  двеста лева/.
 
Стъпка на наддаване – 500 лв. /петстотин  лева/
 
Търгът ще се проведе на 25.10.2019 г. от 9.15 часа в зала 603 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 15.10.2019 г. до 24.10.2019 г. от дирекция „УОАТ”, отдел “УОСНИНАР”, стая 501, ет. V на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината.
 
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търга 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ -  внася се по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF. Депозитът следва да е постъпил  в посочената сметка  най – късно до  16.30 часа на 24.10.2019 г., а за повторния търг  до 16.30 часа на 07.11.2019 г.
 
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция УОАТ, стая 501 или 518  на Община Асеновград  до деня предхождащ търга (24.10.2019 г.)
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 08.11.2019 г. от 9.15 часа на същото място при същите условия. Тръжната документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 28.10.2019 г. до  деня предхождащ търга – 07.11.2019 г. от дирекция “УОАТ”, стая 501 на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината. 
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221, 64255 или 25065

 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ