Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот- частна общинска собственост с КИ № 80437.101.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червен

537

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение № 1700 от 19.12.2018 г. и Заповед № А - 47/10.01.2019 г.  на Кмета на Общината

ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с КИ № 80437.101.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червен, одобрени със Заповед РД-18-8/31.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1400/17.10.2012 г. на Началник на СГКК – Пловдив, незастроен, целият с площ от 455 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.101.366, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: Х – общ., съседи: 80437.101.520, 80437.101.518, 80437.101.527, 80437.101.516 и 80437.101.515 (АЧОС № 4348/08.11.2012 г.)

Начална тръжна цена  7400 лв. /седем хиляди и четиристотин лева/  без ДДС.

Стъпка на наддаване – 700 лв. /седемстотин  лева/

Търгът ще се проведе на 05.02.2019 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа считано от 21.01.2019 г. до 04.02.2019 г. от отдел “УОСНИНАР”, стая 501 на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Община Асеновград.

Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).

Депозит за участие в търга 3700 лв. /три хиляди и седемстотин лева/ -  внася се по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF. Депозитът следва да е постъпил  в посочената сметка  най – късно до  16.30 часа на 04.02.2019 г., а за повторния търг до 16.30 часа на 18.02.2019 г.

Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 501 или 518  на Община Асеновград  до деня предхождащ търга.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.02.2019 г. от 9.00 часа на същото място при същите условия. Тръжната документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 06.02.2019 г. до  деня предхождащ търга – 18.02.2019 г. от отдел “УОСНИНАР”, стая 501 на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината.

За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221, 64255 или 25065

 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ