Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с КИ № 99087.227.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград

337
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение № 1878 от 24.04.2019г. и Заповед № А - 909/14.05.2019 г.  на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с КИ № 99087.227.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-418/30.06.2009г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на поземления имот: Асеновград - Горни Воден, м. Сингел, площ 1998 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 027011, съседи: 99087.227.26, 99087.227.27, 99087.35.37, 99087.227.47, 99087.227.12, 99087.227.48 и 99087.227.25 (АЧОС № 6777/08.02.2019г.)
 
Начална тръжна цена  15 984 лв. /петнадесет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/  
 
Стъпка на наддаване – 900 лв. /деветстотин  лева/
 
Търгът ще се проведе на 06.06.2019 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 22.05.2019 г. до 05.06.2019 г. от дирекция “УОАТ”, стая 501 на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Община Асеновград.
 
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търга 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ -  внася се по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF. Депозитът следва да е постъпил  в посочената сметка  най – късно до  16.30 часа на 05.06.2019 г., а за повторния търг  до 16.30 часа на 18.06.2019г.
 
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция УОАТ, стая 501 или 518  на Община Асеновград  до деня предхождащ търга (05.06.2019г.).
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.06.2019 г. от 9.00 часа на същото място при същите условия. Тръжната документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 07.06.2019г. до  деня предхождащ търга – 18.06.2019 г. от дирекция “УОАТ”, стая 501 на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината.
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221, 64255 или 25065
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ