Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с КИ 00702.515.190 по КК на гр. Асеновград

327
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 281 от 24.06.2020г. и Заповед № А - 1261/09.07.2020 г.  на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с КИ № 00702.515.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителния директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к 4230, ул. ”Станимака” № 14, площ 414 кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване, номер по предходен план: 1362,  съседи: 00702.515.191, 00702.515.194, 00702.515.45 и 00702.515.189, ведно с построената в имота сграда с кадастрален идентификатор 00702.515.190.1, застроена площ 116 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна   (АЧОС № 6800 от 16.04.2019г.)
Начална тръжна цена  121500 лв. /сто двадесет и една хиляди и петстотин лева/ без ДДС.
Стъпка на наддаване – 2000 лв. /две хиляди  лева/
Търгът ще се проведе на 03.08.2020 г. от 9.45 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 20.07.2020г. до 30.07.2020г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината.
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга 60000 лв. /шестдесет хиляди лева/ -  внася се по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF. Депозитът следва да е постъпил  в посочената сметка  най – късно до  16.30 часа на 30.07.2020 г. , а за повторния търг до 16.30 часа на 13.08.2020г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОС”, стая 501 или 518  на Община Асеновград  до 16.30 ч. на 30.07.2020г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 17.08.2020г. от 9.45 часа на същото място при същите условия. Тръжната документация за повторния търг ще се получават всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 04.08.2020г. до 13.08.2020г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Информационния център на Общината. Депозитът за повторния търг следва да е постъпил  в посочената по – горе сметка  най – късно до  16.30 часа на 13.08.2020 г.
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221, 64255 или 20333

 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ