ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с КИ № 72789.153.64 по КК и КР на с. Тополово, общ. Асеновград, площ 23007 кв.м., Водоем

118
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповед № А- 1663/31.08.2021 г.  на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване за учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, с КИ № 72789.153.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тополово, общ. Асеновград, одобрени със Заповед 300-5-33/15.05.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.03.2021г., площ 23007 кв.м., с трайно предназначение: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: Водоем, номер по предходен план: 64, съседи: 72789.153.3, 72789.153.4, 72789.153.33, 72789.153.70, 72789.153.34, 72789.153.270, 72789.153.34, 72789.153.36, 72789.154.270, 72789.154.14, 72789.154.61, 72789.154.58, 72789.154.151, 72789.153.175  и 72789.153.2  /АЧОС № 7283 от 12.04.2021г./
Срок на договора за  учредено възмездно право на ползване – 10 (десет) години.
Начална тръжна цена  за месечно плащане на учреденото право на ползване – 500 лв.  (без  ДДС) и стъпка на наддаване – 50.00 лв.
Месечната  цена на учреното право на ползване ще се заплаща по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 445900, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
Търгът ще се проведе на 28.09.2021г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава от 13.09.2021 г. до 27.09.2021 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС стая 501 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга – в размер на 250.00 лв. се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 27.09.2021 г.
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 501 или 518  на Община Асеновград и кметство Тополово.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 14.10.2021 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 29.09.2021г. до 13.10.2021 г. Депозитът за участие ще се внася до 16.30 часа на 13.10.2021 г.
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221 или 25065
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ