ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, с КИ № 72789.153.64 по КК и кадастралните регистри на с. Тополово, площ 23007 кв.м.

696
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповед № А- 2474/19.10.2023 г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване за учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, с КИ № 72789.153.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тополово, общ. Асеновград, одобрени със Заповед 300-5-33/15.05.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.06.2021г., адрес на поземления имот: местност Гьол баир, площ 23007 кв.м., с трайно предназначение: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: Водоем, номер по предходен план: 64, съседи: 72789.153.3, 72789.153.4, 72789.153.33, 72789.153.70, 72789.153.34, 72789.153.270, 72789.153.35, 72789.153.36, 72789.154.270, 72789.154.14, 72789.154.61, 72789.154.58, 72789.154.151, 72789.153.175  и 72789.153.2  /АЧОС № 7283 от 12.04.2021г./
Срок на договора за  учредено възмездно право на ползване – 5 (пет) години.
Начална тръжна цена  за месечно плащане на учреденото право на ползване – 455 лв.  (без  ДДС) и стъпка на наддаване – 45.00 лв.
Месечната  цена на учреното право на ползване ще се заплаща по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 445900, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
Търгът ще се проведе на 27.11.2023г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава от 14.11.2023 г. до 24.11.2023 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС стая 501 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга – в размер на 300.00 лв. се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 24.11.2023 г.
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 501 или 518  на Община Асеновград и кметство Тополово.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 08.12.2023 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 28.11.2023г. до 07.12.2023 г. от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие за повторния търг ще се внася до 16.30 часа на 07.12.2023 г.
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221, 0331/20333 или 64255
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ