ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация на поземлен имот с КИ 99087.21.1 по кадастралната карта на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, местност „Баш колиба“ чрез предоставяне под наем

291
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповед №А-1477 от 20.06.2024 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
на  12.07.2024 г. от 14.45 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация на поземлен имот с кадастрален идентификатор 99087.21.1 по кадастралната карта на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, местност „Баш колиба“, с площ 25 480 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир, граници на имота: поземлени имоти №№99087.21.3, 99088.135.16 (Акт за публична общинска собственост  №6959/27.01.2020 г.), чрез предоставяне под наем
 
Предназначение на обекта: „Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане”. 
Срок на договора за  наем – 10 ( десет ) години;
Начална тръжна цена за годишен наем – 5 000 лв.  (пет хиляди лева) без  ДДС и стъпка на наддаване  - 500 лв.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща ДДС. 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
Право за участие в търга имат лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена” по смисъла на Закона за водите - физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени от собственика.
 
Наемателят се задължава да предоставя вода за напояване на собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да напояват обработваните от тях площи от язовира, предвид разпределението на приоритетите при издаване на разрешително за водовземане и за ползване на воден обект по реда на чл. 50, ал. 4 от Закона за водите.          
      
Тръжната документация се получава от 01.07.2024 г. до 10.07.2024 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на втори етаж в Центъра за административно обслужване на Община Асеновград.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят:
Декларация за наличие на минималното техническо оборудване, съгласно §2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата  и безопасната  експлоатация на язовирните стени и на съоръженията  към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние/ Обн. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г. / - (Приложение №2 от тръжната документация).
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търга – в размер на 30 % от началната тръжна цена (1500 лв.) да се внася на касата на втори етаж в Центъра за административно обслужване на Община Асеновград в срок до 16.30 часа на 10.07.2024 г.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в  дирекция ИПУТ, отдел “Управление на общинска собственост”, стая 502 на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 29.07.2024 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 15.07.2024 г. до 25.07.2024 г. Депозитът за участие в повторния търг ще се внася до 16.30 часа на 25.07.2024 г.
 
За допълнителна информация: тел. 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ