Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград

328
На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  №№ А-11 и А-12 от 04.01.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост, както следва:

Вид и местонахождение на обекта

 

Предназначение

Обща площ

кв.м.

Начална тръжна цена за год. наем без ДДС

и стъпка на наддаване

/лв./

Депозит -

  30%  от началната  тръжна цена

/лв./

Дата и час на

провеждане

на търга

 

1. Помещение, находящо се на шести етаж в сграда с кад. № 00702.518.47.1, построена в поземлен имот с кад. № 00702.518.47 по КК на гр. Асеновград, с адрес  гр. Асеновград,  пл. „Акад. Николай Хайтов” №9

 

Заведение за хранене и развлечение –

кафе - бюфет

48.75

(търговска площ  - 45.30 кв.м. и склад – 3.45 кв.м.)

1200.00

 

100.00

360.00

22.01.2019 г.

9.00 часа

2. Терен №1,  попадащ в поземлен имот с кад. № 00702.525.170  по КК на гр. Асеновград,  улична регулация – ул. „Стою Шишков”, до УПИ I – жилищно застрояване, кв. 310 по рег. план на  гр. Асеновград, (съгласно одобрена от гл. архитект схема за поставяне на преместваем обект)

 

Терен за търговия на дребно

9.00

 

378.00

 

30.00

113.40

22.01.2019 г.

11.00 часа

 
Срок на договорите  за наем  – 5 (пет) години.
 
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
Месечната наемна цена за обектите се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN –BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100 или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търга за обекта от позиция № 1 в качеството си на наемател се задължава:
  • да спазва  определеното с Решение № 1694/19.12.2018 г. на Общински съвет – Асеновград, работно време на обекта – всеки работен ден от 7.00 до 17.00 часа без прекъсване;
  • да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с необходимите документи за работа на обекта, за срок не по-дълъг от 1 (един) месец от датата на сключване на договора. За срока от сключване на договора за наем до датата на влизане на обекта в експлоатация, наемателят не се освобождава от плащане на наемна цена.   
Спечелилият търга за обекта от позиция № 2, в качеството си на наемател се задължава:
  •  да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от гл. архитект на общината, за своя сметка за срок не по–дълъг от 1  (една) година, без да иска прихващане от наема.
Търговете ще се проведат в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация се получава от 09.01.2019 г. до 18.01.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция „УОАТ”, отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
Цена на тръжната документация  (с ДДС) 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозити за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 18.01.2019 г.
 
Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 05.02.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг се получава всеки работен ден от 23.01.2019 г. до 01.02.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 01.02.2019 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 20 335

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ