ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 3 бр. обекти - общинска собственост, находящи се в гр. Асеновград и с. Боянци

839
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1177, А-1178 и А-1179 от 18.05.2023 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
Вид и местонахождение
на обекта
Предназначение
площ
кв.м.
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
Депозит-
30% от нач. тръжна цена
/ в лв./
Дата и час на провеждане
на търга
1
Терен №3, попадащ   в поземлен имот с КИ 00702.513.198  по КК на гр. Асеновград, /УПИ I – комплексно жилищно строителство, кв.63 по рег. план на гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект  схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ.
търговия на дребно
16.50
10
891лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
267.30 лв.
13.06.2023 г.
9.00 ч.
2
Помещение, находящо се в приземния етаж на  сграда с кадастрален идентификатор 06029.502.946.1 по кадастралната карта на с. Боянци
кафе-сладкарница
обща площ 62.52 (търговска площ /зала/ - 40.18 кв.м. и обсл. части – 22.34 кв.м.)
5
840 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
252.00 лв.
13.06.2023 г.
9.45 ч.
3
Терен № 2, попадащ в поземлен имот с кад. №06029.502.535 по кадастралната карта на с. Боянци /УПИ ХІ -502.535, кв.24 по ПУП на с. Боянци/, съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ
търговия на дребно
34.00
10
816 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
244.80 лв.
13.06.2023 г.
10.30 ч.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея  се заплаща и ДДС.
 
За спечелилият търга  от позиция №1
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
За спечелилият търг от позиции №№ 2 и 3
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търг  за обект от позиции  №№ 1 и 3  се задължава като  наемател:
  • да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от гл. архитект на общината, за своя сметка за срок не по – дълъг от 1 (една) година, без да иска прихващане от наема. 
 
Спечелилият търга  за обекта от позициия  №2 се задължава като  наемател:
  • за целия срока на договора за наем  при необходимост от  основен и текущ ремонт на помещението, да поеме разходите за извършването им, както и разходите за подобрения, за своя сметка, без да иска прихващане от наема. Всички подобрения в обекта  остават в собственост на наемодателя след прекратяване на  договора
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация  се получава от 30.05.2023 г. до 09.06.2023 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
 
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 09.06.2023 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502  на Община Асеновград. За обектите от позиции №№2 и 3 заявка за оглед  може да се направи и в км. с. Боянци.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 23.06.2023 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторния търг да се получава от 14.06.2023г. до 22.06.2023г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград. Депозитът за участие в повторния търг да се внася до 16.30 часа на 22.06.2023г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ