Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. обекти - общинска собственост, находящи се в гр. Асеновград и с. Козаново

426
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-2637, А-2638 и А-2639 от 29.11.2022 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост, както следва:
 
 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
 
Площ
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Терен № 1, находящ се  на ул. “Лозница”, ж.к. Запад,  попадащ в улична регулация - ПИ №00702.508.10 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 11/11.04.2017 г. на ЕСУТ (т.11 от дневния ред). 
 
Търговия на дребно
 
18 кв.м.
 
5 г.
 
1 100 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
 
330 лв.
 
16.12.2022 г.
11.15 ч.
 
  2
Терен № 2, находящ се  на ул. “Лозница”, ж.к. Запад,  попадащ в улична регулация - ПИ №00702.508.10 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 11/11.04.2017 г. на ЕСУТ (т.11 от дневния ред). 
 
Търговия на дребно
 
6 кв.м.
 
5 г.
 
350 лв.
без ДДС
 
Стъпка
30 лв.
 
 
105 лв.
 
16.12.2022 г.
12.00 ч.
 
3
Помещения, обособена част  от  недвижим  имот - сграда  с кадастраленидентификатор 37633.100.197.1 по КК на с. Козаново,спредназначение „Сграда за култура и изкуство“
 
Други хуманитарни дейности  /читалищна и културно-просветна дейност/
345.37 кв.м.
/ от тях: библиотека с книгохранилище, гримьорна, заседателна зала, киносалон със сцена и склад за декор с кинокабина  -  площ 296.60 кв.м.
и обсл. части – 48.77 кв.м./
 
10 г.
 
10 лв.
Стъпка
1  лв.
 
 
3 лв
 
16.12.2022 г.
14.00 ч.
 
 
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търг   за обект от позиции  №№1 и 2  се задължава като  наемател:
- За срок не по-дълъг от 1 /една/ година да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
Изисквания към участниците в търга за обекта от позиция №3:
1. В търга могат да участват народни читалища и читалищни сдружения, вписани в публичния регистър по  чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища.
2. Участниците в  търга  трябва  да представят програма /план/ за развитие на  дейности в съответствие  с чл. 3, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Закона за народните читалища /разработката да е съобразена със срока на действие на договора/.
Не се допускат до участие в търг кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 05.12.2022 г. до 14.12.2022 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 14.12.2022 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград. За обектът от позиция 3 – заявка за оглед може да се направи и в кметство с. Козаново.
При неявяване на кандидати  повторни търгове ще се проведат на 29.12.2022 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторните търгове ще се получава всеки работен ден от 19.12.2022 г. до 22.12.2022 г. Депозит за участие в повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 22.12.2022 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ