ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на 3 бр. терени - публична общинска собственост, находящи се в гр. Асеновград

345
На основание чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповеди №№ А-2202, А-2203  и А-2204 от 27.10.2021 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти -  публична общинска собственост, както следва:
 
  
Вид и местонахождение
на обекта
 
Предназначение
 
Площ
 
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
в размер на 30% от началната тръжна цена
в лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Терен 4.1., находящ се на ул. „Авксентий Велешки”, в улична регулация между кв.307, 308 и 309 по рег. план на гр. Асеновград  /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №10 от 22.03.2016 г. на  ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702. 526.31  по КК на гр. Асеновград.
 
 
Търговия на дребно –промишлени стоки
 
9 кв.м.
 
10 г.
 
405.00 лв.
без ДДС
 
Стъпка
40.00 лв.
 
 
121.50 лв.
 
19.11.2021 г. 9.00 ч.
 
  2
Терен, находящ се в улична регулация между кв.324 и кв.325 по плана на гр. Асеновград /ул. „Княз Борис І”, гр. Асеновград/,  съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №31/25.08.2021 г. на ЕСУТ, попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702.529.52 по КК на гр. Асеновград, с НТП  - за второстепенна улица.
 
Козметични, бръснаро-фризьорски услуги
 
30 кв.м.
 
5 г.
 
540.00 лв.
без ДДС
 
Стъпка
50.00 лв.
 
 
 
162.00 лв.
 
 
19.11.2021 г. 9.45 ч.
3
Терен №1, находящ се в улична регулация  ул. „Васил Левски”, кв. 2 по рег. план на ПЗ „Север” гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ,  попадащ в ПИ 00702.510.191 по КК на гр. Асеновград.
     
     Търговия
     на дребно
  
15.60 кв.м.
 
    5 г.
 
840.00 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80.00 лв.
 
 
 
252.00 лв.
 
 
19.11.2021 г. 10.30 ч.
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена  се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка - BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търг кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 517  на V  етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава от 08.11.2021 г. до 17.11.2021 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 17.11.2021 г.
 
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
Спечелилият  търг   се задължава като  наемател в  срок от 1 /една/ година да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 29.11.2021 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен  търг се получава всеки работен ден от 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 26.11.2021 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ