ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на 4 бр. обекти общинска собственост, находящи се в гр. Асеновград и с. Червен

460
На основание чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповеди №№ А-2011, А-2012, А-2013 и А-2014 от 08.10.2021 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
      
Вид и местонахождение
на обекта
 
Предназначение
 
Площ
 
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
 
в лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Помещение , находящо се на партерния  етаж в сграда с КИ 00702.518.141.1, построена в имот с КИ 00702.518.141 по КК на гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 9 А /бивш битов комбинат/
 
офис
 
обща площ
31.73 кв.м.
 /за основна дейност– 26.83 кв.м. и обсл. части – 4.90 кв.м./
 
5 г.
 
2529.84 лв.
без ДДС
 
Стъпка
200.00 лв.
 
 
758.95 лв.
 
29.10.2021 г. 9.00 ч.
 
  2
Помещение, находящо се на  II етаж в Административна сграда, построена в  УПИ I – кметство, поща, магазин, ресторант, кв.24 по плана на с. Червен, с КИ №80437.100.199.1 по КК на с. Червен
 
офис
 обща  площ 25.22 кв.м.
/стая - 12 кв.м. и обсл. части - 13.22 кв.м./
 
5 г.
 
491.28 лв.
без ДДС
 
Стъпка
40.00 лв.
 
 
 
147.38 лв.
 
 
29.10.2021 г. 9.45 ч.
3
Помещение, находящо се на партерния етаж на бл. 5/8 в кв. Запад, УПИ I – комплексно застрояване, кв. 8 по плана на гр. Асеновград
/КИ №00702.508.80.5.81 по КК на Асеновград/
     
услуги – далекосъобщителни
    обща  площ  
      34.44 кв.м.
/за основната дейност – 26.70 кв.м. и обсл. части – 7.74 кв.м./
 
 
5 г.
 
 
660.36 лв.
без ДДС
 
Стъпка
 60.00 лв.
 
 
 
198.11 лв.
 
 
29.10.2021 г. 10.30 ч.
4
Помещение /павилионен тип/, поставен върху терен частна общинска собственост, находящ се на ул. „Марица”, кв. 71 по регулационния план на гр. Асеновград, в ПИ №КИ №00702.513.148 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 22/28.06.2016 г. на ЕСУТ
 
търговия на дребно – хранителни стоки
 
 
67.67 кв.м.
 
 
5 г.
 
 
4495.08  лв.
без ДДС
 
Стъпка
400.00 лв.
 
 
 
 1348.52 лв.
 
 
29.10.2021 г. 11.15 ч.
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
За обектите от позиции №№ 1 и 4: Месечната  наемна цена  се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
 За обектите от позиции №№ 2 и 3:  Месечната  наемна цена  се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка - BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търг кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI  етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава от 18.10.2021 г. до 27.10.2021 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 27.10.2021 г.
 
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 08.11.2021 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен  търг се получава всеки работен ден от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 05.11.2021 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ