ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на 4 бр. обекти - общинска собственост, находящи се в гр.Асеновград, с.Боянци, с.Бачково и с.Тополово

694
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-563 и А-564 от 09.03.2023г. и №№А-576 и А-577 от 10.03.2023 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
Вид и местонахождение
на обекта
Предназначение
площ
кв.м.
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
Депозит  
/ в размер на 30% от нач. тръжна цена/  /в лв./
Дата и час на провеждане
на търга
1
Терен №10, попадащ   в поземлен имот с КИ 00702.518.8 по КК на гр. Асеновград, /УПИ II –жил. застрояване и  магазини, кв.207 по рег. план на гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект  схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №22/16.06.2015 г. на ЕСУТ
бръснаро – фризьорски услуги
15.00
10
360 лв.
без ДДС
 
Стъпка
30 лв.
108.00
04.04.2023 г.
9.00 ч.
2
Помещения, представляващи самостоятелен обект на първи етаж в сграда, с КИ №06029.502.946.2.2 по КК на с. Боянци ,с административен адрес – с. Боянци, ул. „Проф. Асен Златаров” №36, ет.1.
търговска дейност - аптека
33.73
 (основно помещение – 18.36 кв.м. и обсл. площи – 15.37 кв.м., включващи склад – 10.55 кв.м. и тоалетна – 4.82 кв.м.)
10
781.32 лв.
без ДДС
 
Стъпка
70 лв.
234.40
04.04.2023 г.
9.45 ч.
3
Помещение, находящо се  в избения етаж в сградата на Кметството в с. Бачково с кад. №02974.11.162.1  по КК на с. Бачково, със  застроена площ от 230 кв.м., на 2 /два/, построена в поземлен имот с кад. №02974.11.162.
склад
81.95
5
1400 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
420.00
04.04.2023 г.
10.15 ч.
4
Помещение, част от двуетажна сграда с кад. идентификатор 72789.503.40.1  по КК на с. Тополово, с административен адрес,: с. Тополово ул. „Цар Калоян“ №103.
склад
обща площ 68.06
 (помещение – 54.60 кв.м. и обсл. части – 13.46 кв.м.)
5
1143.36 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
343.01 лв.
04.04.2023 г.
10.45 ч.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търга  за обекта от позиция  № 1 се задължава като  наемател:
- в срок от 1 /една/ година да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка,  без да иска прихващане от наема.
 
В търга за обекта от позиция  №2  могат да участват индивидуално всяко местно и чуждестранно физическо и юридическо лице или техните пълномощници, регистрирани като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, като магистър-фармацевт или е сключило трудов договор или договор за управление на аптека с магистър-фармацевт, а в предвидените от ЗЛПХМ случаи с помощник-фармацевт.
 
Спечелилият търг за обект от позиции  №3 и 4 се задължава като наемател:
- за целия срок на  договора за наем, при необходимост да извършва  основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде  същите в собственост на наемодателя след прекратяване на  договора. За стойността на извършените основни, текущи ремонти и подобрения да не се иска прихващане от наема.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 517 на V етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 21.03.2023 гдо 31.03.2023 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 31.03.2023 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502  на Община Асеновград и съответното кметство по местонахождение  на обекта.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 12.04.2023 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторните търгове ще се получава всеки работен ден от 05.04.2023 г. до 11.04.2023 г. Депозит за участие в повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 11.04.2023 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ