ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 6 БР. ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. АСЕНОВГРАД, с. Конуш и с. Нареченски бани

516
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№  А-2140, А-2141, А-2142 от 26.09.2022 г.  и №№ А-2150, А-2151 и А-2155 от 28.09.2022 г.
на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр. Асеновград,
с. Конуш и с. Нареченски бани, както следва:
 
      
Вид и местонахождение
на обекта
 
Предназначение
 
площ
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
 
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Терен №1, находящ се в улична регулация  ул. „Васил Левски”, кв. 2 по рег. план на ПЗ „Север” гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.510.191 по КК на гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ и одобрена промяна на 05.08.2022 г.  от гл. архитект на общината
 
офис
 
15.60
 
5
 
1000 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
300 лв.
 
21.10.2022 г.
9.00 ч.
 
  2
Самостоятелен обект в сграда, с кад. №38385.211.275.1.8 по КК на с. Конуш, административен адрес: с. Конуш, ул. „Капитан Райчо” №2, ет. 1.
 
търговия на дребно
 
26.57
 
10
 
797.16 лв.
без ДДС
 
Стъпка
70 лв.
 
239.15 лв.
 
21.10.2022 г.
9.45 ч.
 
3
Терен № 3, находящ се  на ул. “Лозница”, ж.к. Запад,  попадащ в ПИ №00702.508.230 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 19/12.06.2018 г. на ЕСУТ
 
търговия на дребно  - хранителни стоки
 
56.00
 
10
 
2226 лв.
без ДДС
 
Стъпка
200 лв.
 
667.80 лв.
 
21.10.2022 г.
10.30 ч.
 
4
Павилион №2, поставен върху  ПИ с кад.  №51127.201.265 по КК на с. Нареченски бани, Община Асеновград – частна държавна  собственост  (съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, съгласувана от Областния управител на Област Пловдив,  приета с протокол №14/16.06.2017 г. на ЕСУТ и одобрена от гл. архитект на Община Асеновград).
 
 
бръснаро - фризьорски услуги
 
16.00
 
10
 
288 лв.
без ДДС
 
Стъпка
20 лв.
 
86.40 лв.
 
21.10.2022 г.
11.15 ч.
 
5
Самостоятелен обект в сграда с  кад. №00702.518.49.1.1 по КК на гр. Асеновград, административен адрес пл. “Акад. Николай Хайтов” №10 , гр. Асеновград
 
за търговска дейност
 
259.53
 
10
 
19 414.68  лв.
без ДДС
 
Стъпка
1000 лв.
 
3882.94 лв.
 
21.10.2022 г.
14.00 ч.
 
6
Помещение, находящо се в сградата на ул. “Речна” №1, Асеновград, кад. №00702.518.173.1.2 по КК на гр. Асеновград
 
 
офис
 
16.51
 
10
 
1426.44  лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
427.93 лв.
 
21.10.2022 г.
15.15 ч.
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
 
За спечелилият търг за обект от позиции №№ 1, 2 и 4 - Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
За спечелилият търг за обект от позиции №№ 3, 5  и 6 - Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
Спечелилият търг  за обект от позиции  № №1  и 3 се задължава като  наемател:
в срок от 1 (една) година да се снабди с удостоверение  за регистрация на преместваем обект, издадено от гл. архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
 
За обекта от позиция №4 - При възникване на инвестиционни намерения спрямо държавния имот, договорът за наем, сключен между Община Асеновград и  наемателя  се прекратява в едномесечен срок.  
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 10.10.2022 гдо 19.10.2022 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 19.10.2022 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502  на Община Асеновград,  в кметство с. Конуш /за обект №2/ и  кметство  с. Нареченски бани /за обект №4/.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 31.10.2022 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг се получава всеки работен ден от 24.10.2022 г. до 28.10.2022 г. Депозитът за участие в повторен търг  се внася до 16.30 часа на 28.10.2022 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ