Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 7 бр. обекти - общинска собственост, находящи се в кв. Долни Воден, с. Боянци и гр. Асеновград

303
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1187, А-1188,  А-1190, А-1191,  А-1192, А-1193 и А-1194  от 01.06.2022 г. на Кмета на Община Асеновград 
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
 
 
    
 
Вид и местонахождение
на обекта
Предназначение
 
площ
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тръжна цена/  
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Помещение №1 /павилионен тип/ обособена част  от павилион – общинска собственост, поставен върху терен - публична общинска собственост, находящ се в улична регулация в  кв. 30 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, кад. №99088.502.381 по КК на кв. Долни Воден, съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 23/22.08.2017г. на ЕСУТ
 
книжарница
 
23.00
 
 
 
 
 
 
 
5
 
700 лв.
без ДДС
 
Стъпка
70 лв.
 
 
210.00 лв.
 
27.06.2022 г.
9.00 ч.
 
  2
Помещение №4 /павилионен тип/ обособена част  от павилион – общинска собственост, поставен върху терен - публична общинска собственост, находящ се в улична регулация в  кв. 30 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, кад. №99088.502.381 по КК на кв. Долни Воден, съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 23/22.08.2017г. на ЕСУТ
 
търговия на дребно  - продажба на закуски
 
23.30
 
5
 
852 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
 
255.60 лв.
 
27.06.2022 г.
9.45 ч.
 
3
Терен №2 частна общинска собственост, попадащ в ПИ с кад.№06029.502.535 по КК на с. Боянци (УПИ ХІ – 502.535, кв.24 по плана на с. Боянци), съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ
 
търговия на дребно
 
34.00
 
5
 
816 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
 
244.80 лв.
 
27.06.2022 г.
10.30 ч.
 
4
Терен №2 частна общинска собственост, находящ се  на ул. “Цар Иван  Асен ІI”, попадащ в ПИ №00702.525.94 по КК на  гр. Асеновград /УПИ III – жилищно застрояване, кв.281 по регулационния план на гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ
 
услуги - бръснарски
 
12.00
 
5
 
273.60 лв.
без ДДС
 
Стъпка
20 лв.
 
82.08 лв.
 
27.06.2022 г.
11.15 ч.
 
5
Терен № 2 частна общинска собственост, находящ се  на ул. “Марица” , попадащ в ПИ №00702.513.148 по КК на  гр. Асеновград /УПИ I – КЖС, магазини и ТП, кв.71 по регулационния план на гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ
 
заведение за хранене и развлечение
 
50.45
 
5
 
3013.56 лв.
без ДДС
 
Стъпка
300 лв.
 
904.07 лв.
 
27.06.2022 г.
12.00 ч.
6
Терен частна общинска собственост, находящ се  на ул. “Трети март” №31 , попадащ в ПИ №00702.518.106 по КК на  гр. Асеновград /УПИ II – 2166, кв.185 по регулационния план на гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ
 
търговия на дребно с промишлени стоки
 
14.00
 
5
 
840 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
 
252.00 лв.
 
27.06.2022 г.
14.00 ч.
7
Терен частна общинска собственост, находящ се  на ул. “Иларион Макариополски”, попадащ в ПИ №00702.513.165 по КК на  гр. Асеновград /УПИ VII – жилищно строителство, кв.69 по регулационния план на гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ
 
търговия на дребно с хранителни стоки
 
 60.00
 
5
 
2970 лв.
без ДДС
 
Стъпка
200 лв
 
891.00 лв.
 
27.06.2022 г.
14.45 ч.
 
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
 
За спечелилият търг от позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 6
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
За спечелилият търг от позиции №№ 5 и 7
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
Спечелилият търг  за обект от позиции  №№ 3, 4, 5, 6 и 7  се задължава като  наемател:
  • Да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка,  за  срок  не по-дълъг от 1 /една/ година, без да иска прихващане от наема.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 13.06.2022 г. до 23.06.2022 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 23.06.2022 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502  на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 07.07.2022 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторните търгове ще се получава всеки работен ден от 28.06.2022 г. до 05.07.2022 г. Депозит за участие в повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 05.07.2022 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ