ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СОБСТВЕНОСТ: Павилион с площ 20 кв.м., поставен върху терен – публична общинска собственост, в ПИ 00702.525.15 по КК на гр. Асеновград - ОУ „Никола Вапцаров”, предназначение „Продажба на закуски”

315
На основание чл. 81  от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №1429/26.10.2022 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед №А-56/13.01.2023 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – ГР. АСЕНОВГРАД  
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  обект: Павилион с площ 20 кв.м., поставен върху терен – публична общинска собственост, попадащ в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.525.15 по кадастралната карта на гр. Асеновград - ОУ „Никола Вапцаров”, (пар.I- училище , кв. 311 по плана на гр. Асеновград), ул. „Оборище’’ №110, гр. Асеновград, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 24/07.07.2015 г. на ЕСУТ, при следните условия:
1. Срок на договора - 5 години;
2. Предназначение – „Продажба на закуски”;
3. Наемната цена за обекта се актуализира, съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 12 на Раздел ІІ от Тарифата за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Асеновград.
4. Начална тръжна цена за годишен наем 1 500 лв. и стъпка на наддаване 100 лв.
5. Наемателят в тримесечен срок от подписване на договора за наем да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с всички необходими документи за работа на обекта.
6. При необходимост от ремонт и подобрения в обекта през срока на договора, същите да бъдат извършени от и за сметка на наемателя, като се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. Стойността на извършените ремонтни работи да се прихване от наемната цена за обекта.
7. Наемателят да предлага в обекта асортимент от храни и напитки отговарящи на изискванията на стандартите за ученическо хранене.
8. Наемателят да обслужва само учениците и персонала на ОУ „Никола Вапцаров” – гр. Асеновград.
9. Разходите за ел. енергия и вода са за сметка на наемателя.
10. При преминаване на училището към онлайн обучение, за периода до връщане към присъствена форма на обучение не се дължи наем.
Месечната  наемна цена, която наемателят ще заплаща, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща до 10-то число на текущия месец по Банкова сметка на ОУ „Никола Вапцаров” – гр. Асеновград в Инвестбанк АД, клон Пловдив, офис Асеновград - IBAN  BG 60IORT73753104001900 и Международен банков код - BIC IORTBGSF.
 
Търгът ще се проведе на 03.02.2023 г., от 14.00 часа, в конферентна зала на II етаж, в сградата на ОУ „Никола Вапцаров” – ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград.
Тръжната документация се получава от 23.01.2023 г. до 01.02.2023 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров”, ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград срещу платежен документ - квитанция.
 
Цена на тръжната документация  - 72 лв.
 
Депозит за участие в търга – в размер на 10 % от началната тръжна цена (150.00 лв.) се внася в канцелария, етаж 2, на ОУ „Никола Вапцаров”, ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград, до 16.00 часа на 01.02.2023 г.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 14.02.2023 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава от 06.02.2023 г. до 10.02.2023 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград, срещу платежен документ - квитанция. Депозитът за участие в повторен търг се внася в канцелария, етаж 2, на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград, до 16.00 часа  на 10.02.2023 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 62788
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ