ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА „Ученическа столова - разливочна” с обща площ 108 кв. м., част от сграда с КИ 00702.519.51.1 по КК на Асеновград - ОУ „Отец Паисий”, предназначение „Бюфет за топли закуски, сандвичи и напитки”

283
На основание чл. 81  от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №1430/26.10.2022 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед №А-55/13.01.2023  г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. АСЕНОВГРАД  
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  обект: „Ученическа столова - разливочна” с обща площ 108 кв. м. (столова 54 кв. м. и кухня 54 кв. м.), обособена част от недвижим имот публична общинска собственост – сграда с кадастрален идентификатор 00702.519.51.1 по кадастралната карта на Асеновград - ОУ „Отец Паисий”, при следните условия:
1. Срок на договора - 5 години;
2. Предназначение – „Бюфет за топли закуски, сандвичи и напитки”;
3. Начална тръжна цена за годишен наем 4 700 лв. и стъпка на наддаване 400 лв.
4. Наемната цена за обекта се актуализира съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 12 на Раздел ІІ от Тарифата за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Асеновград.
5. При необходимост от основен и текущ ремонт и подобрения в обекта през срока на договора, същите да бъдат извършени от и за сметка на наемателя, като се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.
6. Наемателят в двумесечен срок от подписване на договора за наем да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с всички необходими документи за работа на обекта.
7. Наемателят да предлага в обекта асортимент от храни и напитки отговарящи на изискванията на стандартите за ученическо хранене.
8. Наемателят се задължава да оборудва кухненския блок с необходимите за нормалното функциониране на обекта уреди и инвентар за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
9. Разходите за ел. енергия се заплащат ежемесечно от наемателя.
10. Наемателят да обслужва само учениците и персонала на ОУ „Отец Паисий” – гр. Асеновград и да предоставя /осигурява/ закуски и обяди на учениците .
Месечната  наемна цена, която наемателят ще заплаща, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща до 10-то число на текущия месец по Банкова сметка на ОУ „Отец Паисий” – гр. Асеновград в Инвестбанк АД, клон Пловдив, офис Асеновград - IBAN  BG 12IORT73753104001600 и Международен банков код - BIC IORTBGSF.
 
Търгът ще се проведе на 03.02.2023 г. от 10.00 часа, в кабинет „Директор“ на втори етаж, в сградата на ОУ „Отец Паисий” – ул. „Христо Ботев” №9, гр. Асеновград
Тръжната документация се получава от 23.01.2023 г. до 01.02.2023 г.  всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 часа от канцелария „ЗАС и счетоводител“,  на втори етаж в сградата на ОУ „Отец Паисий” гр. Асеновград срещу платежен документ - квитанция.
 
Цена на тръжната документация  - 72 лв.
 
Депозит за участие в търга – в размер на 10 % от началната тръжна цена (470.00 лв.) се внася в канцелария „ЗАС и счетоводител“,  на втори етаж в сградата на ОУ „Отец Паисий” гр. Асеновград, до 15.30 часа на 01.02.2023 г.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в канцелария „ЗАС и счетоводител“,  на втори етаж в сградата на ОУ „Отец Паисий” гр. Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 14.02.2023 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава от 06.02.2023 г. до 10.02.2023 г. всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 часа от канцелария „ЗАС и счетоводител“,  на втори етаж в сградата на ОУ „Отец Паисий” гр. Асеновград, срещу платежен документ- квитанция. Депозитът за участие в повторен търг се внася в канцелария „ЗАС и счетоводител“,  на втори етаж в сградата на ОУ „Отец Паисий” гр. Асеновград, до 15.30 часа  на 10.02.2023 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 62012
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ