Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти частна общинска собственост

378
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1076, А-1077 и  А-1078 от 30.06.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти частна общинска собственост, както следва:
 
Вид и местонахождение
на обекта
Предназначение
 
площ
 
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Терен № 3, находящ се на ул. „Цар Иван Асен ІІ”, УПИ ХІV – жилищно застрояване, кв. 274 по плана на гр. Асеновград (съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 12 от 16.06.2020г. на ЕСУТ), попадащ в поземлен имот с КИ 00702.525.123 по кадастралната карта на
гр. Асеновград
 
Услуги - обущарски
 
6.6. кв.м.
 
10 г.
 
102.96 лв.
без ДДС
 
Стъпка
10.00 лв.
 
 
30.89 лв.
 
04.08.2020 г.
9.00 ч.
 
  2
Терен № 1, находящ се на ул. „Цар Иван Асен ІІ”, УПИ ІІІ – жилищно застрояване, кв. 281 по регулационния план на гр. Асеновград (съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 12 от 16.06.2020г. на ЕСУТ), попадащ в поземлен имот с КИ 00702.525.94 по кадастралната карта на
гр. Асеновград
 
Услуги - обущарски
 
12.00 кв.м
 
 
10 г.
 
187.20 лв.
без ДДС
 
Стъпка
15.00 лв.
 
56.16 лв.
 
04.08.2020 г.
9.45 ч.
 
3
Помещение, представляващо самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор № 00702.518.49.1.2 по кадастралната карта на
 гр. Асеновград, разположена в поземлен имот с кадастрален  идентификатор 00702.518.49, за който е отреден УПИ ІI-ДСК, кв. 195 по ПУП на гр. Асеновград, с административен адрес:
гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 10 Б
 
Други търговски дейности – финансови институции
 
77.59 кв.м.
 
10 г.
 
8379.72 лв.
без ДДС
 
Стъпка
500.00 лв.
 
2513.92 лв.
 
04.08.2020 г.
10.30 ч.
 
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилите търг за обекти от позиции №№1 и 2 се задължават като  наематели:
Да се снабдят с разрешение за поставяне на обекта, издадено от гл. архитект на Община Асеновград, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 /една/ година, без да искат прихващане от наема
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 13.07.2020 г. до 31.07.2020 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 31.07.2020 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати, повторни търгове  ще се проведат  на същото място и при същите условия, на 18.08.2020 г.
Тръжна документация  за повторните търгове ще се  получава всеки работен ден от 05.08.2020 г. до 14.08.2020 г. , а депозитът за участие ще се внася до 16.30 часа на 14.08.2020 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ